Article

Aangepaste heffing voor illegale noodlozing of onvergunde lozing

KMO-update

Met het programmadecreet 2013 werd naast de felbesproken financierende heffing voor rioollozers, ook een heffing in leven geroepen voor illegale noodlozingen en onvergunde lozingen. Deze regeling bleef tot op heden wat onderbelicht, maar houdt voor exploitanten desalniettemin een niet te verwaarlozen financieel risico in.


Het betreft meer bepaald een heffing voor:
- Een lozing die niet voldoet aan de bijzondere voorwaarde vermeld in de lozings- of milieuvergunning om een saneringscontract af te sluiten (zie flash ‘contractaanpak’)
- Een noodaansluiting die niet voldoet aan de voorwaarden van heffingsvrijstelling
De berekeningsmethodiek van deze nieuwe heffing, die wordt aangerekend voor de periode waarin de lozing zich voordeed, is gebaseerd op volgende uitgangspunten:
1) De karakteristieken van het afvalwater zijn forfaitair « samengesteld » (zie verder)
2) Hoe langer de periode, hoe duurder het tarief (cumulatieve verhoging)
3) Verhoogd tarief voor exploitanten die de lozing niet zelf hebben aangemeld
Voor het eerste punt, de veronderstelde samenstelling van het illegaal geloosde afvalwater, werden specifieke omzettingscoëfficiënten, de zgn. Cx, toegekend per sector voor illegale noodlozingen en onvergunde lozingen. Hiertoe werd in de bijlage van de Oppervlaktewaterwet, waar ook de omzettingscoëfficiënten (OC) van ‘normale’ lozingen zijn opgenomen, een extra kolom (kolom 8) toegevoegd.


De formule voor de heffing (H) van illegale noodlozingen of onvergunde lozingen is vastgelegd als volgt:

H = (T x (1 + (0,01 x d))) x Qx x Cx + (T x Nkx)

met:
T eenheidstarief heffing
d duur van de lozing in dagen
Qx berekend waterverbruik in periode van noodlozing
Cx OC op m³ en per sector voor noodlozing
(d.i. kolom 8 van de aangepaste tabel/bijlage bij OWW)
Nkx vuilvracht veroorzaakt door lozing van koelwater bepaald cfr. Art. 35 quinquies § 1 vermenigvuldigd met d en gedeeld door 365

Het is duidelijk uit bovenstaande formule dat het tarief progressief toeneemt naarmate dat de lozing langer duurt.
Belangrijk is bovendien dat de factor d nog eens extra wordt verhoogd met 30 indien geen melding van noodlozing is uitgevoerd!
De impact van de duur en het al dan niet melden van de illegale of onvergunde lozing wordt geïllustreerd in onderstaande grafiek voor een slachthuis (Cx = 0,153), bv. wegens problemen met de waterzuiveringsinstallatie.

Figuur 1: Voorbeeld: noodlozing bij slachthuis (Cx = 0,153) (bv. a.g.v. probleem met waterzuivering)


Let wel: dit zijn heffingen, uitgaande van VMM – Afdeling Economisch Toezicht en dit staat nog los van een eventuele boete die zou kunnen worden opgelegd bij vaststelling door LNE – Afdeling Milieu-inspectie van deze illegale noodlozing of onvergunde lozing. Deze laatste kan hier dus zonder meer nog bovenop komen!
Het is dus aangewezen om de noodzaak tot het sluiten van een contract voor noodlozing bij uw bedrijf na te gaan en in geval van een noodlozing z.s.m. over te gaan tot een melding, en dit om de achteraf aangerekende heffingen (alsook boetes) niet nodeloos hoog te laten uitkomen. Ook dient de algehele milieuvergunningsstatus goed bewaakt te worden teneinde te voorkomen dat onvergunde lozingspunten tot stand worden gebracht.


Ir. Rilke Raes - Sertius CVBA

Did you find this useful?