Article

Aangiftetermijn bij gebroken boekjaren – Pragmatische oplossing 

KMO-update

Krachtens artikel 310 WIB beschikken vennootschappen voor de indiening van hun aangifte vennootschapsbelasting over een termijn die niet korter mag zijn dan één maand vanaf de datum van goedkeuring van de jaarrekening én niet langer dan 6 maanden vanaf de datum waarop het boekjaar is afgesloten. Men heeft dus in principe minstens één maand de tijd vanaf de goedkeuring van de jaarrekening.

Echter worden vennootschappen met een gebroken boekjaar, in de mate dat de statutaire algemene vergadering plaatsvindt in de loop van de zesde maand na de afsluiting van het boekjaar, soms geconfronteerd met een termijn van minder dan één maand.

Stel een vennootschap met jaarafsluiting op 30/09/2016 en haar statutaire algemene vergadering op 18/03/2017, moet – rekening houdend met de maximumtermijn van zes maanden – haar aangifte ten laatste indienen op 31/03/2017.

Vennootschappen met een gebroken boekjaar kunnen individueel, op basis van een administratieve tolerantie, een administratief uitstel van 1 maand aanvragen bij het bevoegde taxatiekantoor.

Dit brengt praktische problemen met zich mee, in het bijzonder voor externe accountants en belastingconsulenten – waarop de meeste vennootschappen beroep doen – die moeilijk dag op dag de uiterste indieningsdatum van de aangiften kunnen opvolgen en individueel voor elke vennootschap een uitstel aanvragen.

Naar aanleiding van een parlementaire vraag heeft de Minister van Financiën een pragmatische oplossing geboden voor dit probleem. Voortaan zal de belastingadministratie de tolerantie op systematische wijze toepassen voor alle aangiften vennootschapsbelasting (ongeacht het boekjaar van de vennootschap) alsook voor de aangiften BNI/vennootschappen. Om in aanmerking te komen voor deze tolerantie moeten de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

  • het betreft een vennootschap met boekhouding anders gehouden dan per kalenderjaar;
  • de statutaire algemene vergadering vindt plaats in de loop van de zesde maande na afsluiting van het boekjaar; en
  • het boekjaar wordt ten vroegste afgesloten op 1 maart.

Het bijkomend uitstel loopt tot het einde van de maand volgend op de maand waarin de statutaire algemene vergadering plaatsgevonden heeft en zal, wanneer de laatste dag een zaterdag, zondag of feestdag betreft, verlengd worden tot de eerstvolgende werkdag.

In bovenvermeld voorbeeld zal er dus automatisch een uitstel voor indiening van de aangifte in de vennootschapsbelasting aanslagjaar 2016 worden toegekend tot 30 april 2017.

(Het antwoord op de parlementaire vraag werd nog niet officieel gepubliceerd door de Kamer, maar is wel al terug te vinden op de website van het IAB.)

Stéphanie Nys – Tax Department

Gepubliceerd op 20/05/2016

Version française
Did you find this useful?