Article

KMO-update

Aanslag geheime commissielonen: stilte na de storm

De afgelopen twee jaar was er veel te doen om de aanslag geheime commissielonen. Van grote ongerustheid en onzekerheid ten gevolge van een strenge administratieve richtlijn in 2011, tot een totale ommekeer door de wet van 17 juni 2013 en de circulaire van 22 juli 2013. Aangezien het door de vele wijzigingen mogelijks niet meer duidelijk is wat nu wel of niet kan, wordt hieronder het actuele wettelijke en administratieve kader toegelicht aan de hand van drie situaties.

Hierbij merken wij op dat onderstaande bespreking zich beperkt tot het toepassingsgebied in de vennootschapsbelasting.

Toepassingsgebied

In hoofde van belastingplichtigen onderworpen aan de vennootschapsbelasting kan de aanslag van 309% gevestigd worden op vier bestanddelen: kosten vermeld in artikel 57 WIB die niet op fiche en opgave staan (zoals o.a. erelonen), voordelen van alle aard (aan werknemers en bedrijfsleiders) die niet worden verantwoord op fiche, verdoken meerwinsten en zogenaamde steekpenningen.

Uitzonderingen

Voor niet op fiche gerapporteerde kosten en voordelen van alle aard bevat de wetgeving nu twee afwijkingen waarmee de aanslag van 309% vermeden kan worden. Daarnaast voerde de minister van Financiën nog eens drie bijkomende afwijkingen in via de circulaire van 22 juli 2013. We lichten de wetswijziging en circulaire kort toe aan de hand van onderstaande voorbeelden.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

De vennootschap vergeet bepaalde kosten of voordelen op fiche te rapporteren. Deze worden echter spontaan, tijdig en correct door de genieter in zijn aangifte inkomstenbelasting opgenomen.

  • De bijzondere aanslag van 309% zal niet van toepassing zijn.
  • De kost zelf blijft aftrekbaar in hoofde van de vennootschap.
  • Op basis van een administratieve tolerantie is de kost eveneens aftrekbaar indien het bedrag van de niet-verantwoorde kosten of voordelen is begrepen in een door de genieter ingediende buitenlandse aangifte inkomstenbelasting.

Bedenking

Het is aan de vennootschap om aan te tonen dat het op fiche te rapporteren inkomen of voordeel bij de genieter belast werd. Het komt er dus op neer dat de genieter zijn aangifte in de inkomstenbelasting aan de vennootschap dient te bezorgen, waaruit blijkt dat het inkomen of voordeel belast werd.

In de praktijk kan dit wel eens gevoelig liggen bij de genieter, waardoor het bewijs niet altijd even gemakkelijk te leveren zal zijn.

Voorbeeld 2

De vennootschap vergeet bepaalde kosten of voordelen op fiche te rapporteren. Deze werden nog niet opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting van de genieter. De administratie kan de genieter echter wel nog definitief belasten (al dan niet met zijn akkoord).

  • De bijzonder aanslag van 309% zal niet van toepassing zijn.
  • Indien de vennootschap te goeder trouw heeft gehandeld, zal de kost aftrekbaar blijven in hoofde van de vennootschap. Wanneer de vennootschap niet te goeder trouw handelde, zal de kost niet aftrekbaar zijn.

Bedenking

Teneinde aan bovenstaande voorwaarden te voldoen, dient de administratie het inkomen of voordeel definitief te kunnen belasten bij de genieter. Definitief belasten wil zeggen dat de aanslag niet meer ontvankelijk is voor enig bezwaar.

Daarnaast stelt zich de vraag hoe de controleur in de praktijk zal kunnen vaststellen of de genieter definitief belast zal worden op het inkomen of voordeel wanneer deze weigert zijn akkoord te geven om hierop belast te worden (via bezwaar). Bij niet-akkoord, lijkt het dus dat de aanslag van 309% alsnog toegepast kan worden (cf. voorbeeld 3).

Voorbeeld 3

De vennootschap vergeet bepaalde kosten of voordelen op fiche te rapporteren. Deze werden echter niet spontaan door de genieter in zijn aangifte inkomstenbelasting opgenomen. Daarenboven kan de kan de administratie de genieter niet meer definitief belasten.

  • De bijzonder aanslag van 309% zal wel van toepassing zijn.
  • De bijzondere aanslag kan wel als beroepskost in mindering gebracht worden, net zoals de niet-verantwoorde kosten.


Gepubliceerd op 27/05/2014.


 

Did you find this useful?