Article

Aanslag geheime commissielonen

KMO-update

Door de Programmawet van 19 december 2014 is het tarief van de aanslag geheime commissielonen fors verlaagd en zijn de toepassingsvoorwaarden van de aanslag gewijzigd.

Oude regeling

Bepaalde vergoedingen, commissies, voordelen in natura en dergelijke kunnen onderworpen worden aan de zogenaamde aanslag geheime commissielonen indien ze niet op de correcte manier worden gerapporteerd aan de Belgische fiscus. Wanneer bijvoorbeeld een vennootschap aan haar werknemers of bedrijfsleiders een voordeel in natura verstrekt, dient dit voordeel te worden opgenomen op de individuele (loon)fiches van de betrokken personen. Indien deze voordelen niet op fiche werden vermeld en ook de betrokken werknemers of bedrijfsleiders deze voordelen niet spontaan in hun aangifte hebben opgenomen, dan is deze bijzondere aanslag van toepassing in hoofde van de vennootschap. Deze aanslag bedroeg 309% en is ook van toepassing op zogenaamde verdoken meerwinsten.

De aanslag poogde het verlies van de niet-betaalde belasting te compenseren. Door het hoge tarief zou er effectief geen voordeel worden genoten door het niet vervullen van de ficheverplichting.

Er bestonden tot nu toe twee wettelijke uitzonderingen. De aanslag werd niet toegepast wanneer de (Belgische) verkrijger spontaan en tijdig aangifte had gedaan van de voordelen of wanneer dergelijke aangifte niet is gedaan, maar het voordeel binnen de driejarige aanslagtermijn opgenomen werd in een aanslag gevestigd met het akkoord van de verkrijger en op diens naam.

Nieuwe regeling: tarief

Het uitgangspunt van de aanslag blijft nog steeds het niet-nakomen van de ficheverplichting. De aanslag heeft echter slechts nog een vergoedend karakter voor de schade die de Belgische Staat heeft geleden als gevolg van de niet-betaalde belasting. Voordelen toegekend aan natuurlijke personen waarvoor geen fiche werd opgesteld, zijn voortaan onderworpen aan een aanslag van 103% terwijl betalingen aan rechtspersonen onderworpen zijn aan een tarief van 51,5%.

Nieuwe regeling: uitzonderingen

De bestaande uitzonderingen zijn echter ook deels gewijzigd. Wat betreft de vergoedingen en voordelen zal de aanslag geen toepassing vinden indien de verkrijger van de inkomsten tijdig aangifte heeft gedaan in België of in het buitenland.

De tweede uitzondering wordt volledig gewijzigd. De aanslag zal niet worden toegepast indien de verkrijger ondubbelzinnig wordt geïdentificeerd binnen 2 jaar en 6 maanden volgend op 1 januari van het betreffende aanslagjaar. Het lijkt er dus op dat indien de identificatie pas plaatsvindt (vlak) na deze periode en de fiscus de genieter alsnog kan belasten, dat dan toch nog de aanslag geheime commissielonen kan geheven worden.

Conclusie

De nieuwe regeling van de aanslag geheime commissielonen komt niet volledig tegemoet aan de eisen van het bedrijfsleven. De grootste versoepeling betreft de verlaging van het tarief, maar de wijzigingen aan de bestaande uitzonderingen zorgen wel voor wat verwarring. Ook is er nog onduidelijkheid over de fiscale aftrekbaarheid van de kosten die gemaakt zijn om de vergoeding of het voordeel toe te kennen. Het lijkt erop dat deze in de praktijk vaak betwist zullen worden.

Gelieve ten slotte op te merken dat deze aanpassingen in werking zijn getreden sinds 29 december 2014 én ook van toepassing zijn op alle geschillen die nog niet definitief zijn afgesloten op die datum.

Bart Verhelst, Deloitte


Gepubliceerd op 15/01/2015.

Did you find this useful?