Article

Aanwervingspremies voor strategische functies in KMO’s

KMO-update

De doelstelling van deze maatregel is om Vlaamse KMO’s een opstap te bieden om een gespecialiseerd profiel aan te werven en zich op deze manier strategisch te versterken in het kader van een duurzame, (internationaal) georiënteerde groei. De maatregel focust op twee strategische profielen:

  • De aanwerving van een kennismanager 'internationaal ondernemen' (ofwel 'exportmanager');
  • De aanwerving van een kennismanager 'organisatie en groei' (ofwel 'groeimanager').

Deze maatregel richt zicht tot KMO’s uit de privésector met een uitbatingszetel in het Vlaamse gewest met een aanvaardbare hoofdactiviteit en een sterk groeiprofiel. VZW's zijn uitgesloten. Uitsluitend ondernemingen met voldoende groeiambitie komen in aanmerking. Bedrijven moeten daarom beantwoorden aan één van onderstaande groeiprofielen:

  • Het KMO met 10 of meer werknemers (VTE) en heeft op basis van haar verstrekte info en plannen, het ingeschatte potentieel om de tewerkstelling of omzet over de volgende 3 jaren te doen groeien met jaarlijks 20%. Bedrijven die de doorgemaakte groei willen consolideren kenden dergelijke groei (tewerkstelling of omzet jaarlijks +20%) in de voorbije 3 jaar.
  • Een KMO die nog geen 10 werknemers (VTE) heeft, doch op basis van door haar verstrekte info en plannen, het ingeschatte potentieel heeft om over de volgende 3 jaren de tewerkstelling te doen toenemen met minstens 7 voltijdse werknemers of een stijging van de omzet met €1 miljoen. Bedrijven die de doorgemaakte groei willen consolideren kenden dergelijke groei (+7 VTE of + €1 miljoen) in de voorbije 3 jaar.
  • Startende ondernemingen zonder tewerkstelling met het ingeschatte potentieel om ten minste 10 werknemers (VTE) in dienst te hebben binnen de 3 jaren ofwel het potentieel hebben om een omzet te realiseren van €1,25 miljoen binnen de 3 jaren vanaf de start van de omzet.

Er kan per onderneming maximaal één aanwervingspremie verkregen worden, ofwel voor een groeimanager ofwel voor een exportmanager. De kennismanager dient met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur worden aangeworven en minstens 6 maanden in dienst blijven om steun te kunnen verkrijgen. Deeltijdse arbeidsovereenkomsten zijn ook mogelijk.

De nieuw aan te werven medewerker moet een specifiek profiel hebben en daarom een gepaste opleiding genoten hebben en/of de nodige ervaring kunnen voorleggen. Let op, louter uitvoerende functies die tot de dagelijkse exploitatie van een onderneming horen, behoren niet tot de specifieke taakstelling in een dergelijk strategisch profiel. De uitgeoefende functie mag ook niet in het verlengde liggen van de activiteiten van de bedrijfsleider.

De premie bedraagt 50% van de loonkost gedurende maximum 1 jaar en kan niet hoger zijn dan €20.000 per aanwerving. De uitbetaling gebeurt in 2 schijven van 50%: de eerste schijf na de aanwerving van de kennismanager, de tweede schijf na de afronding van de subsidiabele periode.

De subsidie wordt aangevraagd door de elektronisch indiening via aanwervingspremie@agentschapondernemen.be van het volledige dossier (aanvraagformulier + bijlagen) vóór de indiensttreding van de kennismanager. De ingediende aanvragen worden beoordeeld door een toetsingscommissie die maandelijks bijeenkomt.

Voor meer informatie: www.agentschapondernemen.be/maatregel/aanwervingspremies-voor-strategische-functies-kmos

Gepubliceerd op 29/06/2015.

Did you find this useful?