Article

KMO-update

Administratie bevestigt toepasselijk tarief RV op voorschotten van een liquidatiebonus

In de Kamercommissie voor Financiën en Begroting, heeft de minister duidelijkheid verschaft over de toepasselijke roerende voorheffing op voorschotten van liquidatieboni uitgekeerd voor 1 oktober 2014. Zoals beslist bij de programmawet van juni 2013, wordt belastingtarief op liquidatieboni verhoogd van 10 % naar 25 % en dit vanaf 1 oktober 2014. Dus voor liquidatieboni toegekend of uitgekeerd vóór 1 oktober 2014 zou het tarief van 10 % nog van toepassing kunnen zijn.

Het gebeurt vaak dat er dat er in de loop van de vereffening reeds voorschotten op het netto actief worden uitgekeerd. Echter, in de rechtsleer bestaat er discussie over de fiscale kwalificatie van een dergelijk voorschot. Bijkomend ontstond er onzekerheid over het toepasselijke tarief in de RV op dergelijke liquidatievoorschotten indien deze voor 1 oktober 2014 werden toegekend of uitgekeerd.

Enerzijds kan het voorschot effectief als toekenning (dividend) aanzien worden. Hierdoor zal de roerende voorheffing onmiddellijk bij de toekenning of betaalbaarstelling van het voorschot verschuldigd worden. De onderbouw voor deze zienswijze wordt gevonden in art 209 WIB92 waarin men uitdrukkelijk voorziet in een trapsgewijze verdeling van het maatschappelijk vermogen.

Anderzijds kan het voorschot in de effectieve betekenis van het woord worden gezien. Volgens deze zienswijze kan het definitieve liquidatiesaldo pas vastgesteld worden na de definitieve afsluiting van de vereffening. Het voorschot is slechts een voorschot en kan eventueel terug gevorderd worden indien blijkt dat het actief niet volstaat om de schulden aan te zuiveren. In dit opzicht is de roerende voorheffing dan ook pas bij de definitieve sluiting van de vereffening verschuldigd.

Bij de bespreking van het onderwerp in de commissie, heeft Minister Geens hieromtrent enige toelichting gegeven. Hij bevestigt, dat voor de toepassing van de inkomstenbelasting, een voorschot op een liquidatiebonus als een toegekend dividend in de zin van artikel 18, 2ter WIB92 moet worden aangemerkt. Dit heeft tot gevolg dat de toekenning of betaalbaarstelling van het voorschot, de roerende voorheffing verschuldigd maakt en dat de vereffenaar een verplichting tot inhouding van RV heeft. Dit impliceert dat er op de toekende voorschotten van liquidatieboni, toegekend vóór 1 oktober 2014, het verlaagde tarief van 10% RV van toepassing is.

Enkel in de gevallen waarin er mogelijk sprake is van misbruik zal het tarief in de roerende voorheffing 25% blijven bedragen en dit ongeacht de datum van de toekenning. Voorbeelden van misbruik worden er niet gegeven maar er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan vennootschappen die de periode tussen de in vereffeningstelling en de uiteindelijke vereffening lang proberen te rekken of ondernemingen die de gevolgen van de in vereffeningstelling niet aanvaarden.

Bovendien werd er nog een kort gedeelte gewijd aan de taxatie van de liquidatiebonus in de personenbelasting. Hieruit kunnen we concluderen dat de betaalde roerende voorheffing van 10% een bevrijdend karakter heeft, waardoor de voormelde voorschotten niet meer vermeld moeten worden in de aangifte in de personenbelasting.

Anse Mertens, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 27/05/2014.


 

Did you find this useful?