Article

KMO-update

Beter discussiëren… Arbitrageclausules als alternatief voor klassieke geschillenbeslechting?

Doorgaans wordt in een overeenkomst aangeduid welk recht van toepassing is en welke rechtbank bevoegd is om te oordelen bij een geschil tussen partijen. Als het zover komt, duren procedures voor een overheidsrechter vaak erg lang. Bovendien zijn deze prijzig.
In een aantal overeenkomsten kan het daarom aangewezen zijn te voorzien in de mogelijkheid tot arbitrage. Door het voorzien van een arbitragebeding, kiezen partijen ervoor om de beslechting van een huidig of toekomstig geschil, te onttrekken aan de gewone rechtbanken. Zij zullen hun geschil voorleggen aan een private arbiter welke vervolgens een bindende uitspraak kan vellen.

Voordelen

Het spreekt voor zich dat het kiezen voor arbitrage een aantal voordelen biedt. Zo biedt arbitrage de mogelijkheid een procedure te kiezen die aangepast is aan het geschil. Dit heeft tot gevolg dat een arbitrageprocedure doorgaans sneller en goedkoper kan gevoerd worden. Bovendien verloopt deze procedure vertrouwelijk. Men kan men zich daarnaast beroepen op gespecialiseerde arbiters die specifieke kennis bezitten in een bepaalde materie. Ook de plaats en de taal van de procedure kunnen worden overeengekomen. De bindende beslissing van de arbiter, kan ten slotte doorgaans vrij makkelijk ten uitvoer worden gelegd.

Arbitrale uitspraken hebben bovendien een finaal karakter, wat ervoor zorgt dat de opties om erna toch naar de klassieke rechter te stappen, beperkt zijn. Zo is hoger beroep enkel mogelijk indien de arbitrageclausule dit uitdrukkelijk voorziet. Daarnaast kan een vraag tot vernietiging van een arbitrale uitspraak enkel opgeworpen worden in een door de wet beperkt aantal gevallen.

Waar aandacht aan besteden?

Bij het opstellen van een arbitragebeding, dient men zorgvuldig bepaalde afwegingen te maken. In de eerste plaats dienen partijen uit te maken of men beroep doet op een arbitrage-instituut (bijvoorbeeld CEPINA) of niet. Deze arbitrage-instituten beschikken normalerwijze over arbitragereglementen welke dienen als leidraad bij de procedure.

Voor zover dit al niet bepaald is in de verschillende arbitragereglementen, dient men daarnaast nog aandacht te besteden aan verschillende andere procedurele aspecten:

  1. Het aantal arbiters, hun vereiste kwalificaties en de wijze waarop hun aanduiding dient te gebeuren.
  2. De regels met betrekking tot vertrouwelijkheid, het overleggen van documenten en het nemen van eventuele voorlopige maatregelen.
  3. Kosten van de procedure.
  4. Combinatie met andere vormen van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld bemiddeling.

Dan toch kiezen voor arbitrage?

Rekening houdend met de verschillende voordelen, is het voorzien van een arbitragebeding in verschillende soorten overeenkomsten aangewezen. Zo komen zowel internationale als nationale contracten (bijvoorbeeld voor de overname van aandelen en handelscontracten) die gekenmerkt worden door een hoge mate van complexiteit hiervoor in aanmerking.

Net omwille van deze complexiteit, blijft een goede redactie van het arbitragebeding in uw overeenkomst noodzakelijk. Zoals hierboven werd toegelicht, dienen bij het kiezen voor arbitrage een aantal duidelijke keuzes vooraf te worden besproken en vastgelegd. Wij helpen de klant hierbij en zorgen voor de invoeging van een duidelijk arbitragebeding passend in het geheel van de overeenkomst.

Andres Calle, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 16/09/2014.

Did you find this useful?