Article

KMO-update

De begunstigingsclausule in levensverzekeringsovereenkomsten

Bij wet van 13 januari 2012 werd een nieuw artikel 110/1 ingevoegd in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. Dit artikel bepaalt wat precies wordt bedoeld wanneer de “wettelijke erfgenamen” als begunstigden in een levensverzekeringsovereenkomst worden benoemd.

Voorheen had de aanwijzing “wettelijke erfgenamen” tot gevolg dat alle wettelijke erfgenamen (rechtstreeks of via plaatsvervulling), een gelijk deel van de prestaties verkregen. Bijvoorbeeld indien de erflater zijn echtgenote, zijn dochter en vijf kinderen van zijn vooroverleden zoon naliet, verkreeg eenieder één/zevende van de uitkering in volle eigendom.

Voortaan moet de begunstiging ten voordele van de wettelijke erfgenamen gelezen worden als de nalatenschap van de verzekeringnemer.

Dateert het contract van na 5 maart 2012 (datum van inwerkingtreding), dan zal de verdeling van de uitkering gebeuren conform het testament, of bij gebreke daaraan, conform de wet - tenzij de verzekeringnemer uitdrukkelijk heeft bedongen dat hij dit niet wenst. Dit heeft in het hierboven gegeven voorbeeld tot gevolg dat de echtgenote het vruchtgebruik van de uitkering verkrijgt, de dochter één/tweede in blote eigendom en de 5 kinderen van de vooroverleden zoon ieder één/tiende in blote eigendom.

Stemt dit niet overeen met de werkelijke bedoeling, dan kan de clausule worden aangepast in een bijvoegsel bij de polis. (Wijzigingen kunnen ook bij testament, dan dient men wel te verduidelijken dat de begunstigden van het testament ook de begunstigden van de levensverzekering zijn. Er dient bovendien mee rekening gehouden dat de verzekeraar van dergelijke testamentaire bepaling meestal niet op de hoogte is.)

Voor reeds op 5 maart 2012 bestaande contracten kon de verzekeringnemer van 5 maart 2012 tot 4 maart 2014 uitdrukkelijk verklaren af te zien van de toepassing van het nieuwe artikel 110/1. Indien dergelijke verklaring niet werd afgelegd, gebeuren sinds 4 maart 2014 ook de uitkeringen op basis van deze contracten thans in principe conform het testament, of bij gebreke daaraan, conform de wet.

Vandaag blijft het echter mogelijk voor de verzekeringnemer om van de wettelijke regeling af te zien, via een bijvoegsel bij de polis. Verder kunnen de wettelijke erfgenamen nog trachten aan te tonen dat de verzekeringnemer wel degelijk de bedoeling had om zijn wettelijke erfgenamen op die manier te begunstigen.

Ook bij op vandaag nog af te sluiten polissen dient men deze regeling steeds in het achterhoofd te houden. Het is wenselijk om in het contract meteen de juiste personen aan te duiden als begunstigden.

Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 30/06/2014.


 

Did you find this useful?