groepsverzekering

Article

Belastingtarieven van toepassing op groepsverzekeringen 

KMO-update 

Uitkeringen van groepsverzekering op uitbetalingsdatum zijn belastbaar. Er gelden verschillende belastingtarieven naargelang het gaat om kapitaal dat is gevormd met stortingen van de werkgever of met bijdragen van de werknemer. Ook de leeftijd waarop de uitkering geschiedt, is bepalend voor het toepasselijk belastingtarief.

De kapitalen en afkoopwaarden van groepsverzekeringen zijn, voor zover de omzetting in een fictieve rente niet mogelijk is, afzonderlijk belastbaar, tenzij een globale aanslag tegen het progressief tarief voordeliger is voor de belastingplichtige.

Belastingtarieven van toepassing op de kapitalen gevormd door persoonlijke bijdragen van werknemers of bedrijfsleiders

Een belastingtarief van 10% wordt toegepast op de kapitalen die worden uitgekeerd aan de begunstigde naar aanleiding van zijn pensionering, of bij leven vanaf de leeftijd van 60 jaar of naar aanleiding van het overlijden van de persoon van wie hij de rechtverkrijgende is.

Kapitalen die worden uitgekeerd in andere omstandigheden dan hierboven vermeld, worden onderworpen aan een tarief van 33%.

Belastingtarieven van toepassing op de kapitalen gevormd door werkgeversbijdragen of bijdragen van de onderneming

Vanaf het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd kunnen kapitalen uitgekeerd worden aan 10% op voorwaarde dat de begunstigde effectief actief is gebleven tot minstens die leeftijd. Ook bij een overlijden wordt een belastingtarief van 10% toegepast op het kapitaal dat wordt uitgekeerd aan de begunstigde mits de overledene tot minstens de wettelijke pensioenleeftijd effectief actief is gebleven.

Het belastingtarief van 16,5% zal worden toegepast op de kapitalen die worden uitgekeerd naar aanleiding van de pensionering van de begunstigde voor de wettelijke pensioenleeftijd. Ook bij uitkering bij leven vanaf de leeftijd van 62 jaar of bij overlijden voor de wettelijke pensioenleeftijd zal een uitkering belast worden aan 16,5%

Een kapitaaluitkering bij leven aan de begunstigde op de leeftijd van 61 jaar wordt onderworpen aan het tarief van 18%, op de leeftijd van 60 jaar bedraagt het toepasselijke tarief 20%.

Kapitalen en afkoopwaarden die worden vereffend in andere omstandigheden dan hierboven vermeld, zullen steeds het voorwerp uitmaken van een globale aanslag tegen het progressief tarief.

In een parlementaire vraag onderstreept de minister van Financiën dat om toepassing te kunnen maken van het gunsttarief van 10% voor wat betreft de kapitalen gevormd door werkgeversbijdragen of bijdragen van de onderneming, de voorwaarde moet voldaan zijn dat de begunstigde (bij leven) of de overledene (bij overlijden) minstens tot aan de wettelijke pensioenleeftijd effectief actief is gebleven. Deze voorwaarde is ook voldaan in hoofde van een persoon die gedurende de periode voorafgaand aan de wettelijke pensioenleeftijd wettelijke ziekte- of invaliditeitsuitkeringen heeft ontvangen en wiens arbeidsongeschiktheid niet de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft.

Het ontvangen van een overlevingspensioen beïnvloedt de toepassing van de afzonderlijke aanslagstelsels niet. Dit heeft tot gevolg dat de begunstigde van een overlevingspensioen minstens tot aan de wettelijke pensioenleeftijd effectief actief moet blijven. Hij zal dus in principe tot aan die leeftijd een beroepswerkzaamheid moeten uitoefenen.

Inge Sercu – Tax Department

Gepubliceerd op 24/03/2016

Version française
Did you find this useful?