Article

België implementeert Transfer Pricing documentatieverplichtingen

KMO-update

Op 2 december 2016 werd het koninklijk besluit omtrent de implementatie van transfer pricing ('TP') wetgeving in België gepubliceerd.

Algemeen

Op 1 juli 2016 werden verplichte TP documentatievereisten geïntroduceerd in België.

Dit is van toepassing op een Belgische entiteit van een multinationale groep die één van volgende drempels overschrijdt voor het boekjaar dat onmiddellijk voorafgaat aan het laatst afgesloten boekjaar, zoals blijkt uit de enkelvoudige jaarrekening:

 • Een totaal van 50 miljoen euro aan bedrijfs-en financiële opbrengsten met uitsluiting van de niet-recurrente opbrengsten
 • Een balanstotaal van 1 miljard euro
 • Het jaargemiddelde van het personeelsbestand van 100 voltijdse equivalenten

Het inlichtingenformulier bij het lokaal dossier dient slechts ingevuld te worden wanneer voor tenminste één van de bedrijfseenheden binnen de Belgische groepsentiteit de drempelwaarde van een totaal van 1 000 000 euro aan grensoverschrijdende transacties met groepsentiteiten werd overschreden in het laatste afgesloten boekjaar.

Het landenrapport is slechts van toepassing voor multinationale groepen die een totaal van 750 miljoen euro of meer geconsolideerde brutogroepsopbrengsten behalen zoals dat tot uiting komt in de geconsolideerde jaarrekening van die groep voor die voorafgaande rapporteringsperiode.

Het koninklijk besluit verstrekt additionele details inzake de implementatie van de nieuwe Belgische TP wetgeving, waarin ook meer duidelijkheid wordt verschaft over de zaken die moeten worden gerapporteerd. Het standaard rapport dat moet worden gebruikt om de vereiste informatie in te dienen bij de Belgische belastingdienst wordt ook beschikbaar gesteld.

Samenvatting Belgische TP documentatieverplichtingen

In wat volgt wordt een beknopte samenvatting gegeven van de belangrijkste documentatieverplichtingen en indieningstermijnen in België. Er moet worden opgemerkt dat er verschillende vervaldagen gelden voor de verschillende vormen van informatie die voorgeschreven is door de Belgische administratie.

Master file ("groepsdossier")

 • Template rapport beschikbaar
 • Belastingplichtigen worden verzocht de organisatiestructuur, activiteiten, immateriële vaste activa, financiële en fiscale positie van de groep te detailleren
 • Kan worden ingediend in het Engels
 • De master file moet ingediend worden voor het einde van 2017 voor boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2016

Local file ("lokaal dossier")

Het lokaal dossier bestaat uit 2 specifieke formulieren:

Algemeen informatieformulier

 • Korte beschrijving van de activiteiten uitgevoerd in België
 • Treedt in werking voor boekjaren die starten op 1 januari 2016 of later.
 • Rapport moeten worden ingediend samen met de aangifte vennootschapsbelasting
 • Het is mogelijk om TP studies, raamovereenkomsten, details van de TP methodologie en de organisatiestructuur in bijlage toe te voegen

Gedetailleerde informatie per bedrijfseenheid

 • Financiële details van intragroepstransacties en transacties met derde partijen voor de meest recente periode van 3 jaar, met inbegrip van de operationele marge verschaffen
 • Intragroepstransacties weergeven en de bedragen kwantificeren die verband houden met goederen, diensten, immateriële vaste activa en betaalde en ontvangen rente
 • TP methodologie en de beschikbaarheid van TP studies per bedrijfseenheid en transactie bekendmaken
 • De inwerkingtreding wordt uitgesteld met 1 jaar. Treedt in werking voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017.

Voor het belastbaar tijdperk 2016 is het nog niet vereist om aan te geven of transfer pricing documentatie beschikbaar is. Gezien in die documentatie het arm's length karakter van de verrichtingen die in het formulier beschreven worden, daadwerkelijk zal worden ondersteund, is het niettemin raadzaam om deze documentatie reeds voor te bereiden en toe te voegen aan de formulieren ingediend voor 2016.

Country-by-Country Reporting ("landenrapport")

Meldingsplicht

 • Model rapport is beschikbaar (maar gebruik van dit model is niet verplicht)
 • Dit rapport moet worden ingediend voor het eind van het boekjaar
 • Aanduiding van de CBC-rapporterende entiteit moet worden ingediend door alle entiteiten van de groep die voldoen aan de CBC drempel (i.e. moedervennootschap, surrogaatmoedervennootschap, andere rechtspersoon of Belgische vaste inrichting)
 • Uitstel voor 2016: de uitvoering wordt het eerste jaar uitgesteld, tot en met 30 september 2017, voor het indienen van het meldingsformulier
 • Indiening mogelijk via post of e-mail: BEPS13@minfin.fed.be

CBC rapport

 • Model rapport is beschikbaar
 • Rapporten moeten worden ingediend door moederentiteit of surrogaatmoederentiteit gevestigd in België
 • Het rapport moet worden ingediend voor het einde van 2017 voor boekjaren die aanvangen op 1 januari 2016
 • Het wordt aangeraden om het CBC rapport van 2016 in te dienen vanaf oktober 2017
 • Als de Belgische belastingdienst geen toegang krijgt tot het CBC rapport door de uitwisseling van informatie, dan kunnen zij de lokale Belgische entiteit verzoeken CBC details te verschaffen
Did you find this useful?