Article

BEPS vervangt aftrek voor octrooi-inkomsten door een stelsel van vrijgestelde innovatie-inkomsten.

KMO-update

In het kader van het BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) programma, opgesteld door de OESO, werd het Belgische stelsel van de aftrek voor octrooi-inkomsten onder de loep genomen. Uit het gevoerde onderzoek bleek dat de aftrek voor octrooi-inkomsten niet aan de voorwaarden van het BEPS-programma voldeed, waardoor het dus opgeheven dient te worden. Zo zouden er vanaf 1 juli 2016 geen nieuwe aftrekken voor octrooi-inkomsten meer toegestaan worden onder de voorwaarden van het huidige stelsel.

De Ministerraad heeft als antwoord hierop reeds een voorontwerp goedgekeurd dat voorziet in een overgangsregeling van vijf jaar. De aftrek voor octrooi-inkomsten zou vervangen worden door een stelsel van ‘vrijgestelde innovatie-inkomsten’, toepasbaar vanaf 1 juli 2016.

Tijdens deze overgangsregeling zal er toch nog gebruik kunnen gemaakt worden van de aftrek voor octrooi-inkomsten, dit tot uiterlijk 30 juni 2021, in de volgende gevallen:

  1. Inkomsten uit octrooien of licentierechten die al verworven waren vóór 1 juli 2016
  2. Octrooi-inkomsten uit in aanmerking komende octrooien waarvan de aanvragen zijn ingediend vóór 1 juli 2016
  3. Octrooien en licentierechten die verworven werden vóór 1 juli 2016 en waarvan de geoctrooieerde producten of procédés verder worden verbeterd

Er zal m.a.w. geen aanspraak meer gemaakt kunnen worden op de aftrek voor octrooi-inkomsten met betrekking tot octrooien die werden aangevraagd vanaf 1 juli 2016.

In plaats hiervan komt het nieuwe stelsel van ‘vrijgestelde innovatie-inkomsten’ op de proppen. Dit stelsel is conform aan de voorwaarden voorzien in het BEPS-programma voor fiscale gunstregelingen ten aanzien van inkomsten uit intellectuele eigendom.
Deze voorwaarden houden in dat fiscale steun slechts aanvaardbaar is indien er voldoende activiteit voorhanden is in de Staat die het gunststelsel toepast. Het stelsel zal verhoudingsgewijs beperkt worden tot het gedeelte van de uitgaven dat verband houdt met de ontwikkeling van een specifiek intellectueel eigendomsrecht.

Ten slotte is de overgangsregeling niet cumuleerbaar met de aftrek voor octrooi-inkomsten. De toelichting van het wetsontwerp geeft immers het volgende mee: “De keuze voor aftrek voor innovatie-inkomsten voor een specifiek octrooi is […] onherroepelijk en sluit een vennootschap uit van de toepassing van de overgangsregeling inzake de aftrek voor octrooi-inkomsten”.

Michaël Lagrou – Tax Department

Gepubliceerd op 21/06/2016

Did you find this useful?