Article

Bescherming van software: wat wel en wat niet?

KMO-update

Eerder hebben we uiteengezet hoe u als onderneming software kan verwerven. Vandaag wordt een update gegeven over wat dan juridisch onder software wordt verstaan en hoe dergelijke computerprogramma’s juridische bescherming kunnen genieten onder de Softwarewet.

Deze laatste wet is gebaseerd op het auteursrecht. De Softwarewet voorziet als voornaamste principe dat een computerprogramma beschermd wordt, indien dit programma een eigen schepping van de maker is. Het moet daarbij wel gaan om de uitdrukkingswijze van een computerprogramma.

Er wordt alleen de bescherming van de specifieke uitdrukkingswijze van het werk beoogd en andere auteurs worden in voldoende mate vrij gelaten om soortgelijke of zelfs identieke programma’s tot stand te brengen, mits zij zich van plagiaat onthouden.

Hetgeen dan weer niet beschermd wordt, zijn de ideeën of beginselen aan de grondslag van een computerprogramma.

Toegepast geeft dit in recente rechtspraak dat de “source- en objectcode” wel onder de Softwarewet valt, terwijl dat niet het geval is voor andere typische elementen in de software-wereld: de “Graphical User Interface”, de functionaliteiten, de programmeertaal, de gebruikshandeling en formats van gegevensbestanden. Elk van deze valt in principe niet onder de Softwarewet.

Dit wil niet zeggen dat één van deze elementen niet onder de bescherming van het gewone auteursrecht kan vallen, maar daarvoor gelden andere regels. Zo zal er bij computerprogramma’s een automatische overdracht plaatsvinden van de rechten van de werknemer naar de werkgever, tenzij dat anders overeengekomen is. Dat is niet zo bij het gewone auteursrecht waar dit in se bij de werknemer blijft.

Een belangrijke kanttekening bij de automatische overdracht naar de werkgever, is dat deze regel niet doorgetrokken kan worden naar de statutaire zaakvoerders en de vennootschap. Het is de statutaire zaakvoerder die in principe titularis blijft van de rechten op het computerprogramma.

Samengevat zien bovenstaande regels er als volgt uit:

 

WEL

NIET

Principes

- Bescherming wanneer computerprogramma oorspronkelijk, d.i. een eigen schepping van de maker, is

- Uitdrukkingswijze van een computerprogramma

- Alleen de specifieke uitdrukkingswijze

- Ideeën of beginselen aan de grondslag van een computerprogramma

Toepassingen

- Source- en objectcode

- Graphical User Interface

- Functionaliteiten

- Programmeertaal

- Gebruikshandleiding

- Formats van gegevensbestanden

Titularis

- Natuurlijke persoon of groep natuurlijke personen die het computerprogramma gemaakt heeft

- WG-WN-relatie: automatische overdracht naar WG (onderling afwijken mogelijk)

- Automatische overdracht van een statutaire zaakvoerderGepubliceerd op 29/06/2015.

Version française
Did you find this useful?