Article

KMO-update

Bestuurder: een eindeloos mandaat?

Het mandaat van een bestuurder kan in principe op vier manieren eindigen:

  • bij het verstrijken van de aanvankelijk voorziene termijn;
  • bij afzetting;
  • bij ontslag;
  • bij overlijden.

Sommigen weten echter niet of neigen te vergeten dat de bestuurder van een vennootschap, wiens mandaat een einde heeft genomen, er in bepaalde gevallen toe gehouden is zijn opdracht toch verder te zetten, indien het belang van de vennootschap dit vereist. Een verstandig bestuurder zal bijgevolg onthouden dat zijn mandaat niet altijd onmiddellijk zal eindigen, wanneer één van voornoemde oorzaken zich voordoet.

De rechtsleer en de rechtspraak leren ons dat, ook al heeft het ontslag of de afzetting van de mandataris onmiddellijke uitwerking ten aanzien van de vennootschap, de mandataris zijn opdracht toch zal moeten voortzetten totdat in zijn vervanging is voorzien, als het aantal bestuurders door een van voornoemde feiten daalt onder het bij wet of in de statuten voorziene minimum.

Rechtspraak en rechtsleer zijn echter verdeeld omtrent de termijn waarin de bestuurder (wiens mandaat is geëindigd) zijn opdracht verder dient te vervullen. Sommigen menen in dit opzicht dat de bestuurder slechts gedurende een redelijke termijn in functie moest blijven.

Met het arrest van het Hof van Cassatie van 27 juni 2014 kan een nieuw licht op de kwestie worden geworpen en kan de knoop worden doorgehakt. Het Hof preciseert immers: “[…] zolang een vennootschap bestaat, gebiedt de inachtneming van het belang van de vennootschap dat de bestuurder de vennootschap na het verstrijken van zijn mandaat blijft vertegenwoordigen, totdat hij is vervangen, zonder andere beperking”. In een ander arrest van 12 mei 2014 heeft het Hof van Cassatie uitdrukkelijk een arrest van het hof van beroep van Brussel verbroken dat besliste dat een bestuurder niet langer in functie mag worden gehouden dan de tijd die de algemene vergadering redelijkerwijs nodig heeft om bijeen te komen, om in zijn vervanging te voorzien”.

Zoals in het verleden reeds werd benadrukt, blijft het aanvaarden van een bestuurdersmandaat dus een belangrijke daad waarvan de draagwijdte niet mag worden geminimaliseerd. Afhankelijk van de snelheid waarmee de resterende bestuurders en de aandeelhouders van de vennootschap reageren, kan het dus nog relatief lang duren voor de ontslagnemende bestuurder effectief wordt vervangen, waardoor laatstgenoemde verplicht is (in sommige gevallen – cf. supra) om gedurende een betrekkelijk lange… zelfs zeer lange periode in functie te blijven.

Tijdens deze periode blijven de aansprakelijkheid (burgerlijk én strafrechtelijk) en de verplichtingen krachtens het statuut van zelfstandige verbonden aan het bestuurdersmandaat volledig van toepassing… !

Een goed verstaander…

Réal Nimpagaritse - Legal Department

Did you find this useful?