Article

Btw-aftrek publicitaire cateringkosten

KMO-update

De btw-administratie heeft haar vroegere, negatieve standpunt inzake de aftrekbaarheid van btw op publicitaire cateringkosten gewijzigd. In haar beslissing E.T.124.247 dd. 13 maart 2015 heeft zij bepaald de aftrekbaarheid van btw op publicitaire cateringkosten alsnog te aanvaarden.

Vroeger standpunt

In beginsel is de btw geheven over kosten van logies, spijzen en dranken niet aftrekbaar voor btw-belastingplichtigen, tenzij deze kosten gemaakt worden (1) voor personeel dat buiten de onderneming belast is met een levering van goederen of een dienstverrichting of (2) door belastingplichtigen die op hun beurt deze kosten als dusdanig doorrekenen.

Bovendien is ook de btw betaald over kosten van onthaal in principe niet aftrekbaar. Het Hof van Cassatie was echter steeds van mening dat dit niet gold wanneer deze kosten gemaakt werden in het kader van een evenement dat hoofdzakelijk en rechtstreeks de promotie van bepaalde diensten of goederen tot doel had. Deze kosten moeten volgens het Hof dan ook aangemerkt worden als publiciteitskosten met een strikt professioneel karakter waarvoor de aftrekbeperking niet geldt.

De btw-administratie heeft zich vrij snel aangesloten bij dit standpunt, maar maakte een belangrijk voorbehoud met betrekking tot de cateringkosten in het kader van een dergelijk publicitair evenement. De btw over deze kosten bleef naar haar mening immers niet aftrekbaar, zelfs indien het om publiciteitskosten met een strikt professioneel karakter zou gaan.

De aftrekbaarheid van de btw over publicitaire cateringkosten was sindsdien voer voor discussie tussen de btw-administratie en het Hof van Cassatie.

Het Hof bevestigde haar standpunt nog een aantal keer door expliciet te stellen dat de aftrekbeperking niet toepasselijk is op cateringkosten in het kader van een publicitaire activiteit. In dit verband is het volgens het Hof voldoende om van een publicitaire activiteit te spreken wanneer de activiteit “hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel heeft (potentiële) kopers in te lichten over het bestaan en de hoedanigheden van het product of de dienst met oog op het bevorderen van de verkoop ervan”..

Publicitaire cateringkosten aftrekbaar

De btw-administratie is, na lang weerstand te hebben geboden, nu toch overstag gegaan in haar recente beslissing.

De aftrekbaarheid van de btw geheven over de kosten in het kader van een publicitair evenement wordt alsnog aanvaard, zodat deze kosten niet aangemerkt worden als kosten van logies, spijzen en dranken, noch als kosten van onthaal.

De btw-administratie houdt hier echter nog een stok achter de deur door te stellen dat de btw-belastingplichtige geval per geval moet aantonen dat de kosten daadwerkelijk werden gemaakt in het kader van dergelijke activiteiten.

Gevolgen

Ondernemingen kunnen voortaan de btw over publicitaire kosten in aftrek brengen. De beslissing heeft echter niet alleen gevolgen voor de toekomst. Ondernemingen zullen ook de btw die zij in het verleden in dit kader hebben opgelopen kunnen recupereren.

In principe heeft een belastingplichtige 3 jaar de tijd om zijn recht op aftrek uit te oefenen. Dit impliceert dat heden de btw waarvoor het recht op aftrek is ontstaan vanaf 1 januari 2012 nog in aanmerking voor recuperatie komt. De ondernemingen dienen daarvoor wel in het bezit te zijn van een factuur.

Conclusie

Met deze beslissing is in principe een eind gekomen aan een jarenlange discussie. Desondanks zal de btw-administratie de btw-aftrek met betrekking tot deze specifieke cateringkosten waarschijnlijk niet zonder slag of stoot aanvaarden.

De bewijslast of kosten al dan niet werden gemaakt in het kader van een publicitair evenement, werd immers bij de belastingplichtige zelf gelegd. Gelet op het feit dat dit vaak zal afhangen van de interpretatie van de btw-administratie, kan deze kwalificatie in de praktijk nog steeds het voorwerp van discussie vormen in de toekomst.

Joeri Van den Lemmer, jvandenlemmer@deloitte.com


Gepubliceerd op 07/04/2015.

Did you find this useful?