Article

De dagelijks bestuurder: wie, wat, hoe?

KMO-update

In de naamloze vennootschap, commanditaire vennootschap op aandelen en coöperatieve vennootschap kunnen daden van dagelijks bestuur overgedragen worden aan een bestuurder of een niet-bestuurder. De dagelijks bestuurder kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en hoeft niet noodzakelijk uit de raad van bestuur gekozen te worden. Beperkingen in de bevoegdheid van de dagelijks bestuurder zijn mogelijk, maar zullen niet tegenwerpelijk zijn aan derden.

In de NV wordt het bestuur toevertrouwd aan een raad van bestuur, een collegiaal orgaan dat samengesteld is uit tenminste drie bestuurders (behoudens wettelijke uitzonderingen) voor een duur van maximum zes jaar. Die raad van bestuur wordt krachtens de wet belast met de meest uitgebreide bevoegdheid. Zij kan met name alle handelingen stellen die de wet niet uitdrukkelijk voorbehouden heeft voor de algemene vergadering.

Indien men echter voor iedere handeling die de vennootschap wenst te stellen een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur zou vereisen, dan zou dit – zeker in grote vennootschappen – te ver leiden. Om die reden heeft de wetgever dan ook beslist de mogelijkheid te creëren, om statutair een afzonderlijk orgaan voor het dagelijks bestuur in te richten, aan wie de raad van bestuur bepaalde bevoegdheden kan delegeren.

Concreet kan de raad van bestuur in haar statuten een fysieke- of rechtspersoon aanduiden aan wie zij het dagelijks bestuur van de vennootschap opdraagt. De term 'dagelijks bestuur' is niet wettelijk gedefinieerd maar wordt door het Hof van Cassatie gezien als alle daden die behoren tot de normale courante exploitatie van de onderneming. Het betreft een feitenkwestie die beoordeeld wordt in functie van het doel, de omvang, het kapitaal en de aard van de handelingen en hun impact op de vennootschap.

Belangrijk hierbij is, dat de dagelijks bestuurder niet noodzakelijk ook bestuurder van de vennootschap dient te zijn. De raad van bestuur kan naar eigen goeddunken een (rechts-)persoon aanstellen als dagelijks bestuurder, zonder dat zij hierbij beperkt is in haar keuze tot de leden van de raad van bestuur.

Indien men openstaat voor de delegatie van bevoegdheden aan de dagelijks bestuurder, maar men weigerachtig staat tegenover een volledige overdracht van daden van dagelijks bestuur, dan kan men steeds opteren voor het stipuleren van bevoegdheidsbeperkingen in de statuten. Dergelijke beperkingen hebben in beginsel enkel interne uitwerking en zullen bijgevolg niet tegenstelbaar zijn aan derden, zelfs niet wanneer de bevoegheidsbeperkingen gepubliceerd zouden zijn. Concreet komt dit er op neer dat indien een dagelijks bestuurder een beperking overschrijdt, hij toch de vennootschap geldig zal verbinden. Wel zal hij zich eventueel bloot stellen aan aansprakelijkheid tegenover de vennootschap.

Een dagelijks bestuurder beschikt over de interne beslissingsbevoegdheid EN externe vertegenwoordigingsbevoegdheid voor de handelingen van dagelijks bestuur. De statuten schrijven vaak voor dat de vennootschap vertegenwoordigd wordt door de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend. Bij de uitoefening van deze externe vertegenwoordiging beschikt de gedelegeerd bestuurder NIET over enige beslissingsbevoegdheid. Hij dient zijn handelingen voorafgaand ter goedkeuring voor te leggen aan de raad van bestuur.

Besloten kan worden dat de functie van dagelijks bestuurder ingevuld kan worden door een breed scala aan (rechts-) personen en dat de creatie van die functie een welkome vereenvoudiging van de besluitvormingsprocedure in de NV kan bewerkstelligen, al dient men steeds aandachtig te blijven voor de externe tegenstelbaarheid van de handelingen van de dagelijks bestuurder.

Ilaria Huwel – Legal Department

Gepubliceerd op 12/02/2016

Did you find this useful?