investeringen

Article

Digitale investeringen van kmo’s geven voortaan recht op een hogere belastingvrijstelling

KMO-update

Het Wetboek van de inkomstenbelastingen stelt de winsten en baten vrij tot een deel van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de materiële vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht en van de nieuwe immateriële vaste activa, indien die vaste activa over ten minste drie belastbare tijdperken afschrijfbaar zijn en in België voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt. Deze vrijstelling wordt ‘investeringsaftrek’ genoemd.

Onlangs wenste de wetgever kmo’s en natuurlijke personen die naar analogie voldoen aan de criteria om als kmo te worden beschouwd, ertoe aan te zetten te investeren in de domeinen van de digitalisering van handelsverrichtingen en cyberveiligheid, naar het voorbeeld van wat hij onder meer al had gedaan op het vlak van octrooien en van onderzoek en ontwikkeling.

Daarom besliste de wetgever een verhoogde aftrek voor digitale investeringen van 13,5% (3,5% + 10 punten) in het leven te roepen.

Deze verhoging is van toepassing vanaf het aanslagjaar 2016. Voor kmo’s die een boekhouding per kalenderjaar voeren, betekent dit dat de investeringen die ze in de loop van 2015 hebben gerealiseerd al in aanmerking komen.

De hierna genoemde digitale investeringen geven recht op deze verhoging:

 • Betaalsystemen en elektronische facturatie:
  - Investeringen in systemen (software en apparatuur) die de elektronische betaling vergemakkelijken.
  - Investeringen in systemen (software en apparatuur) voor elektronische facturatie, handtekening of archivering.
 • Informatiebeveiliging:
  - Investeringen in systemen (software en apparatuur) voor de beveiliging van informatie, netwerken en ICT-installaties.
  - Investeringen in monitoring- en auditinstrumenten voor de beveiligingssystemen van ICT.
  - Investeringen in systemen (software en apparatuur) die een veiliger beheer van de door de onderneming verzamelde persoonsgegevens mogelijk maken. 

We geven nog mee dat de algemene regels voor de aftrek van investeringen onveranderlijk van toepassing blijven op de nieuwe hogere belastingaftrek voor digitale investeringen. Bovendien werden er in het koninklijk besluit van 2 december 2015 specifieke voorwaarden voor elke categorie van digitale investeringen vastgesteld, inzonderheid met betrekking tot de facturen voor deze investeringen.

Vergeten we tot slot ook niet dat er naast deze verhoogde aftrek, die slechts van toepassing is op bepaalde types van specifieke investeringen, een ‘gewone’ aftrek van 8% bestaat (4% voor de investeringen in 2014 en 2015). Deze ‘gewone’ aftrek mag echter niet worden gecombineerd met de notionele interestaftrek. Voor de kmo’s vertegenwoordigt de verhoogde aftrek voor digitale investeringen een reëel belastingvoordeel in vergelijking met de ‘gewone’ aftrek voor investeringen, daar ze volgens de nieuwe regeling in één keer 13,5% van het geïnvesteerde bedrag mogen aftrekken van hun belastbare winst. Om recht te hebben op dit belastingvoordeel dient men echter bepaalde formaliteiten te vervullen; bij gebrek daaraan kan het belastingvoordeel niet worden toegekend.

Jonathan Picavet & Romain Straet – Tax Department

version française
Did you find this useful?