Article

KMO-update

Het doek valt over het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden N°218

Recentelijk werd kenbaar gemaakt dat het landschap van de aanvullende paritaire comités grondig zou worden gewijzigd. Het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, Paritair Comité N° 218, moet immers plaatsmaken voor een activering van het bestaande Paritair Comité N° 200.

Achtergrond

Het verdwijnen van het Paritair Comité N° 218 was reeds in 1974 voorzien bij de oprichting van het Aanvullend Paritair Comité 200 voor de bedienden. Tot heden heeft dit paritair comité echter nooit gewerkt en dus ook nooit cao’s gesloten, voornamelijk omdat de uiteenlopende sectoren het niet eens raakten over de benoeming van haar leden.

Pas in 2008 kwam daartoe een stap in de goede richting met de oprichting van drie nieuwe gemengde paritaire comités:

  • het Paritair Comité N° 335 voor de sociale organisaties, uitsluitend bevoegd voor de kinderbijslagfondsen, sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen, vakantiefondsen, erkende sociale secretariaten voor werkgevers en de ondernemingsloketten. Tot op heden nog niet werkzaam.
  • het Paritair Comité N° 336 voor de vrije beroepen, bevoegd voor de vrije beroepen die niet onder een specifiek paritair comité komen te vallen, het enige van de 3 welk vandaag is samengesteld en actief is.
  • het Paritair Comité N° 337 voor de non-profitsector, residuair bevoegd voor de non-profitorganisaties. Tot op heden nog niet werkzaam.

Om de overgang van het Paritair Comité N° 218 naar het Paritair Comité N° 200 in het werk te stellen, worden nu zowel het Paritair Comité 335 als het Paritair Comité 337 grondig hervormd.

Zo heet het Paritair Comité N° 335 voortaan het “Paritair comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen”. Naast de hierboven opgesomde sociale organisaties omvat het Paritair Comité N° 335 voortaan ook alle organisaties met activiteiten die (on)rechtstreeks verbonden zijn met het bedrijfsleven of de zelfstandigen omvat, zonder de bedoeling daarmee winst te maken.

De bevoegdheid van het Paritair Comité N° 337 wordt uitgebreid tot alle organisaties voor de non-profitsector waarvan de activiteiten niet vallen onder de bevoegdheid van een ander paritair comité (bijvoorbeeld P.C. 318, 319, 327, …). Daarnaast is het bevoegd voor privépersonen die voor hun eigen rekening personeel tewerkstellen voor hun persoonlijke dienst of die van hun gezin (vb. een chauffeur, privésecretaresse, …).

In concreto

Doordat bij uitbreiding van het toepassingsgebied van de Paritaire Comités N° 335 en N° 337 werkgevers die vroeger vertoefden in de paritaire comités N° 100 en N° 200 onder de Paritaire Comités N° 335 en N° 337 komen te vallen (bijvoorbeeld non-profitorganisaties), kan het Paritair Comité N° 200 zich tot een nieuw doelpubliek richten.

Het Paritair Comité N° 200 is nu bevoegd voor werkgevers en werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten en die niet onder een eigen paritair comité of onder het Paritair Comité N° 337 vallen.

Het Paritair Comité N° 218 zal pas effectief ophouden te bestaan wanneer de leden van het Paritair Comité N° 200 benoemd zijn, welke blijkbaar in volle voorbereiding is, maar nog niet voor binnenkort.

Op dat moment zal een bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst worden gesloten die alle bestaande cao’s (o.a. met betrekking tot loon-en arbeidsvoorwaarden) van het Paritair Comité N° 218 volledig en onmiddellijk toepasselijk verklaart op de werkgevers en hun werknemers die onder dit nieuwe Paritair Comité N° 200 vallen.

In de praktijk verandert eigenlijk alleen het PC-nummer voor de werkgevers die nu onder het Paritair Comité N° 218 vallen. Bovendien kunnen de werkgevers nog steeds indienen volgens de gekende procedures (bv. voorstel voor nieuwe arbeidsregelingen, werkloosheid om economische en technische redenen,…).

Dus geen reden tot paniek…

Flore Lesage & Mieke van den Bunder, Tax & Legal Services
 

Gepubliceerd op 30/06/2014.


 

Did you find this useful?