Article

Een beetje minder miserie(taks)

KMO-update

De vorige Vlaamse regering verhoogde het verdelingsrecht van 1 naar 2,5 %. Vanaf 1 januari 2015 wordt de verdeeltaks, in bepaalde omstandigheden, opnieuw verlaagd naar 1 %.

Het verdelingsrecht geldt voor een gehele of gedeeltelijke verdeling van in Vlaanderen gelegen onroerende goederen, een afstand onder bezwarende titel van onverdeelde delen in dergelijke onroerende goederen en de omzetting van het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot in volle eigendom.

Samen met het verdelingsrecht van 2,5 % werd een sociale correctie ingevoerd voor verdelingen of afstand naar aanleiding van echtscheiding of stopzetting van een wettelijke samenwoning die tenminste 1 jaar ononderbroken duurde.

Vanaf 1 januari 2015 wordt de verdeeltaks opnieuw aangepast en verlaagd naar het peil van 1%. Deze verlaging geldt echter niet voor alles en iedereen.

1/ Getrouwd of wettelijk samenwonend

De verlaging is enkel van toepassing indien de verdeling of de afstand van de onverdeelde delen voortvloeit uit een echtscheiding of een beëindiging van de wettelijke samenwoning die tenminste 1 jaar ononderbroken heeft geduurd. Dit is de doelgroep waarvoor eerder reeds een sociale correctie onder de vorm van een abattement (vermindering van de heffingsgrondslag) werd ingevoerd.

De bepalingen met betrekking tot het abattement blijven bestaan als overgangsmaatregel. Een regelingsakte in het kader van een echtscheiding door onderlinge toestemming wordt immers afgesloten onder de opschortende voorwaarde van het definitief worden van de echtscheiding.

De datum van de regelingsakte zal bepalen of men nog onder het oude regime valt dan wel van de nieuwe maatregel kan genieten.
Indien men op basis van de datum van de overeenkomst (met name een overeenkomst afgesloten vóór 01.01.2015) onder het oude regime valt, kan nog steeds toepassing gemaakt worden van het abattement.

2/ Feitelijk samenwonend

Feitelijke samenwoners blijven uitgesloten van een verlaagd verdelingsrecht. Daar geldt nog steeds het tarief van 2,5 % zonder abattement.

3/ Andere gevallen

In de overige gevallen zal nog steeds het tarief van 2,5 % van toepassing zijn. Bijvoorbeeld wanneer erfgenamen samen een onroerend goed erven en één van hen de anderen wenst uit te kopen. Idem bij de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot op een onroerend goed.

Conclusie: voor wie getrouwd was of al minstens één jaar ononderbroken wettelijk samenwoonde en dan uit onverdeeldheid wenst te treden, bedraagt het verdelingsrecht in bepaalde gevallen 1 %. Het abattement, dat bedoeld was om de tariefverhoging van het verleden te milderen, blijft enkel nog behouden als overgangsmaatregel. Tot slot zal de datum van de overeenkomst van verdeling of afstand bepalend zijn voor de al dan niet toepassing van het verlaagd tarief. Overeenkomsten gesloten vóór 01.01.2015 zullen worden belast aan het tarief van 2,5 % (maar dan kan wel nog toepassing worden gemaakt van het abattement). Overeenkomsten gesloten vanaf 01.01.2015 kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van het verlaagd tarief van 1 % (uiteraard zonder toepassing van het abattement).

Sarah Verkimpe, sverkimpe@deloitte.com & Liesbeth De Bruyne, ldebruyne@deloitte.com

Gepubliceerd op 26/03/2015.

version française
Did you find this useful?