Article

KMO-update

Fairness tax: meer duidelijkheid

Op 3 april 2014 verscheen een (eerste?) administratieve circulaire met verduidelijkingen inzake de fairness tax. Zo wordt de overgangsmaatregel van deze nieuwe belasting toegelicht, evenals de kwestie van de meerwaarden op aandelen die tegen 0,4% worden belast.

De fairness tax van 5,15% is van toepassing op dividenduitkeringen wanneer deze uitkeringen geschieden uit winsten die niet effectief werden onderworpen aan de vennootschapsbelasting omwille van het gebruik van de notionele intrestaftrek van het boekjaar of overgedragen fiscale verliezen. Uitkeringen van winsten die werden gereserveerd vóór de invoering van deze tax worden buiten het toepassingsgebied van de fairness tax gehouden.

De berekening van de fairness tax bestaat uit drie stappen:

* Stap 1: dividenduitkeringen – finaal belastbare basis = Xe
* Stap 2: X – dividenduitkering afkomstig uit voorheen belaste reserves = Y
* Stap 3: Y x NIA van het jaar + overgedragen verliezen = grondslag voor de fairness tax
                       Fiscaal resultaat van het tijdperk

In de tweede stap van deze berekening is er sprake van de voorheen belaste reserves. Hierover bestond enige verwarring wat nu exact met ‘voorheen’ werd bedoeld. De circulaire bepaalt nu duidelijk dat de uitkering van voorheen en ‘uiterlijk tijdens het aanslagjaar 2014 aangelegde en belaste reserves’ moeten worden uitgesloten van de fairness tax.

Niettegenstaande deze voormelde bepaling treedt de fairness tax in werking vanaf aanslagjaar 2014. Dus reeds bij dividenduitkeringen in aanslagjaar 2014 kan de fairness tax van toepassing zijn indien deze uitkering geschiedt uit de tijdens aanslagjaar 2014 opgebouwde belaste reserves. Dividenduitkeringen in aanslagjaar 2014 die afkomstig zijn van tijdens aanslagjaar 2013 aangelegde reserves, zijn wel vrijgesteld van de fairness tax. De in aanslagjaar 2014 opgebouwde belaste reserves kunnen pas vanaf aanslagjaar 2015 zonder fairness tax worden uitgekeerd.

De circulaire verduidelijkt ook haar standpunt inzake interim- en tussentijdse dividenden.

De LIFO-methode bepaalt dat een opname van voorheen belaste reserves bij voorrang moet aangerekend worden op de laatst aangelegde reserves.

Moet de uitkering van een tussentijds dividend in aanslagjaar 2014 dan conform deze methode bij voorrang worden aangerekend op de winst van dat aanslagjaar of mag men deze aanrekenen op de belaste reserves per einde aanslagjaar 2013? De administratie volgt hierin de juridische aard van een tussentijds dividend en stelt dat dit mag beschouwd worden als een uitkering van de in aanslagjaar 2013 aangelegde belaste reserves, en bijgevolg vrij van fairness tax kan geschieden.

Met interim-dividenden wordt reeds de winst uit het lopende boekjaar uitgekeerd. Zij komen wel in aanmerking voor de fairness tax in de mate dat de uitkering voortkomt uit de winst van het boekjaar zelf dat is verbonden aan het aanslagjaar 2014.

Meerwaarden op aandelen worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting door een verhoging van de begintoestand van de reserves in de fiscale aangifte. Hierdoor verhoogt het belastbaar resultaat, met een verhoging van de fairness tax tot gevolg. De administratie maakt nu duidelijk dat de vrijgestelde meerwaarden op aandelen die onderworpen zijn aan 0,412% belasting niet in mindering kunnen worden gebracht in de eerste bewerking van de aangifte. Bijgevolg blijven ze vervat in het belastbaar resultaat en aldus in de noemer van de derde stap bij de berekening van de fairness tax.

Tot slot bevestigt de circulaire dat een overschot aan roerende voorheffing of voorafbetalingen kan worden verrekening met de fairness tax, evenals de forfaitaire buitenlandse belasting, de fictieve roerende voorheffing, alsook het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling.

Inge Sercu, Tax & Legal Services
 

Gepubliceerd op 02/06/2014.


 

Did you find this useful?