Article

KMO-update

Familiale vennootschap? Wat indien de situatie wijzigt, en de voorwaarden voor behoud van het gunstregime niet langer vervuld zijn?

Het toekennen van de vrijstelling van registratierechten of de toepassing van het verlaagd tarief inzake successierechten bij de overdracht van familiebedrijven is geen definitief verworven recht. De verkregen vrijstelling of vermindering kan alsnog ingetrokken worden indien binnen de drie jaar na de schenking of het overlijden niet langer voldaan is aan de voorwaarden om te kunnen genieten van het gunstregime.

Gedurende deze driejaarsperiode dient de vennootschap aldus:

  • Een familiale vennootschap te blijven en een reële economische activiteit te behouden;
  • Haar activiteit te behouden (en een geconsolideerde) jaarrekening te publiceren;
  • Haar kapitaal te behouden;
  • Haar zetel van werkelijke leiding binnen de EER te behouden.

Voor een niet-actieve holding betekent dit dat ze tijdens deze periode een deelneming van tenminste 30 % dient aan te houden in een rechtstreekse dochtervennootschap die zelf kwalificeert. Zo kan de vrijstelling verloren gaan indien de initiële participatie in de enige actieve dochter kort na de schenking wordt vervreemd. Het is echter niet vereist dat deze deelneming continu in dezelfde directe operationele dochtervennootschap wordt aangehouden. De vrijstelling blijft behouden indien voordien reeds een nieuwe deelneming van minstens 30 % in een andere rechtstreekse kwalificerende dochtervennootschap werd verworden.

Indien tijdens deze driejarige periode één of meerdere van de continuïteitsvoorwaarden niet langer vervuld zijn, dienen de begiftigden of erfgenamen de Vlaamse Belastingdienst hiervan spontaan op de hoogte te brengen en worden de ‘normale’ registratie- of successierechten opeisbaar.

In deze kennisgeving (met het daarvoor bestemde formulier) dient men te verwijzen naar het oorspronkelijk verkregen positieve attest. Tevens dient men hierbij een afschrift van het aandeelhoudersregister en van de stukken waaruit de wijziging blijkt te voegen. De Vlaamse Belastingdienst zal dan binnen de zestig dagen een wijzigend attest afleveren in twee originele exemplaren. Het eerste exemplaar moet gevoegd worden bij de schenkingsakte of aangifte van nalatenschap, het tweede wordt rechtstreeks naar de bevoegde ontvanger gestuurd. Op dat ogenblik zullen de schenkingsrechten van 3% of de successierechten tot 27 % verschuldigd zijn.

Sofie Vaneeckhaute, Tax & Legal Services

Gepubliceerd op 08/07/2014.


 

Did you find this useful?