Article

Fiscaal misbruik in de Vlaamse schenk- en erfbelasting: witte rook!

KMO-update

Sinds 1 januari 2015 is niet langer de federale overheid maar het Vlaams Gewest bevoegd voor de inning van de Vlaamse schenk- en erfbelasting. Voor deze belastingen is sedert zelfde datum de Vlaamse Codex Fiscaliteit van toepassing. In de codex is een antimisbruikbepaling ter bestrijding van fiscaal misbruik opgenomen zoals deze reeds bestond voor de vroegere ‘schenkings- en successierechten’.

Ter verduidelijking van deze Vlaamse antimisbruikbepaling werd er op 23 december 2014 een omzendbrief opgesteld die de vroegere federale omzendbrief van 2013 verving. In deze nieuwe Vlaamse omzendbrief werd enkel de zogenaamde ‘zwarte lijst’ opgenomen, welke lijst rechtshandelingen omvat die zeker fiscaal misbruik uitmaken (behoudens indien de belastingplichtige tegenbewijs kan leveren). De ‘witte lijst’, met rechtshandelingen die in principe niet als fiscaal misbruik worden beschouwd, werd niet overgenomen uit de federale omzendbrief, wat de rechtszekerheid in het gedrang bracht. Aldus was de belastingplichtige zeker dat hij zich niet moest wagen aan bepaalde rechtshandelingen en/of constructies, doch kon hij niet meer volledig gerust zijn dat andere technieken buiten schot zouden blijven.

Deze rechtsonzekerheid gaf aanleiding tot veel kritiek en leidde uiteindelijk tot de publicatie van een nieuwe Vlaamse omzendbrief van 16 februari 2015 ter vervanging van de eerdere omzendbrief. In deze omzendbrief is de vroegere witte lijst terug opgenomen. Zo kan de belastingplichtige terug met een gerust hart een schenking voor een buitenlandse notaris laten verlijden of een hand- of bankgift doen.

Tot slot wordt in de nieuwe omzendbrief ook nog bevestigd dat – net zoals vóór 2015 – testamentaire bepalingen geen fiscaal misbruik kunnen uitmaken.

Laure Verstraete, lverstraete@deloitte.com


Gepubliceerd op 16/06/2015.

Version française
Did you find this useful?