Article

KMO-update

De fiscale gevolgen verbonden aan telewerk

Voor het gebruik van de ‘eigen’ computer, dan wel internetaansluiting of –abonnement in het kader van telewerk, kan de werkgever een forfaitaire onkostenvergoeding toekennen die wordt aangemerkt als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever, aftrekbaar in hoofde van de werkgever en onbelast in hoofde van de werknemer/bedrijfsleider, indien deze maandelijks het bedrag van 40 EUR niet overschrijdt.

In de circulaire van 16 januari 2014 bespreekt de belastingadministratie de gevolgen op het gebied van de inkomstenbelastingen inzake telewerk in hoofde van zowel werknemers en bedrijfsleiders. Verder wijst de belastingadministratie nogmaals op de belastbaarheid van een voordeel van alle aard ingeval van een terbeschikkingstelling van computer en/of internetaansluiting.

‘Telewerk’

De administratie omschrijft telewerk als “elke vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin, met gebruikmaking van informatietechnologie, werkzaamheden die ook op de werkvloer van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, op regelmatige basis of op incidentele basis buiten de werkvloer worden uitgevoerd”.

Enkel telewerk in de private lokalen van de werknemer/bedrijfsleider (lees de woonplaats) tijdens de normale werkuren en -dagen (niet ‘s avonds of in het weekend) wordt hier geviseerd. Zogenaamde ‘mobiele werknemers’, deze waarvan het mobiele karakter integraal deel uitmaakt van hun functie, vallen buiten het bestek van de circulaire.

Opmerkelijk is dat de administratie niet voorschrijft om de modaliteiten van het telewerk schriftelijk vast te leggen.

Kosten eigen aan de werkgever

De vergoeding voor telewerk met gebruik van de privé-computer en internetaansluiting toegekend door de werkgever, kan in de vorm van een onbelaste terugbetaling van eigen kosten van de werkgever. In principe dient er een tweeledig bewijs te worden geleverd door de werkgever bij de terugbetaling van dergelijke niet-belaste kosten:

  1. vergoeding is bestemd voor kosten die hem eigen zijn, en 
  2. de vergoeding wordt effectief aan dergelijke kosten besteed.

Wanneer de computer en de internetaansluiting van de werknemer werkelijk gebruikt worden voor telewerk kan een maandelijkse forfaitaire vergoeding van 40 EUR (20 EUR per onderdeel) worden toegekend. De belastingadministratie heeft bevestigd zich ervan te weerhouden om het tweede bewijs op te vragen in de gevallen de vergoeding dit grensbedrag niet overschrijdt. Indien de werkgever toch meer dan de gezamenlijke 40 EUR zou toekennen en het tweede bewijs niet kan leveren, zal het surplus een belastbaar voordeel uitmaken voor de werknemer/bedrijfsleider.

Voordelen alle aard

De belastingadministratie maakt tevens van de gelegenheid gebruik om te bevestigen dat er een voordeel belast dient te worden in hoofde van de werknemer/bedrijfsleider ingeval deze persoonlijk gebruik kan maken van een kosteloos ter beschikking gestelde computer en/of internetaansluiting (respectievelijk 15 EUR en/of 5 EUR per maand).

Indien de telewerker dit informaticamateriaal uitsluitend beroepsmatig gebruikt, moet er geen voordeel worden belast. Belangrijk hierbij is dat het verbod op privégebruik schriftelijk en contractueel overeengekomen wordt met de werknemer/bedrijfsleider en dat de werkgever de nodige technische maatregelen treft om privégebruik te verhinderen.

Lise Coteur, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 22/04/2014.


 

Did you find this useful?