Article

KMO-update

Geen aanslag geheime commissielonen op restaurantkosten

De restaurantkosten die uitsluitend een beroepsmatig karakter hebben, maar overdreven zijn, moeten niet als voordeel alle aard (VAA) worden aangemerkt. Bijgevolg moeten deze kosten niet op een fiche worden gerapporteerd en kunnen zij ook geen aanleiding geven tot de toepassing van de bijzondere aanslag geheime commissielonen. Het onredelijke gedeelte van dergelijke kosten moet wel ten name van de vennootschap verworpen worden.

Restaurantkosten met privékarakter die gekwalificeerd worden als VAA moeten in principe onderworpen moeten worden aan de personenbelasting in hoofde van de genieter binnen de wettelijke aanslagtermijnen. Het feit dat een dergelijk VAA niet in de personenbelasting zou zijn belast, geeft op geen enkele wijze aanleiding tot de toepassing van de 309 % afzonderlijke aanslag ‘geheime commissielonen’. Deze restaurantkosten, die het karakter hebben van een VAA, moeten dan wel in de verworpen uitgaven van de vennootschap worden opgenomen.

We kunnen dus concluderen dat de aanslag geheime commissielonen per definitie niet kan worden toegepast op restaurantkosten. De restaurantkosten met privékarakter dienen in principe bij de verkrijger van het voordeel te worden belast in de personenbelasting. Enkel wanneer dit niet meer mogelijk is, zal de vennootschap het voordeel moeten opnemen in de verworpen uitgaven. De bijzondere aanslag van 309 % zal hierbij niet van toepassing zijn.

Anjulie De Wit, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 22/01/2014.

Did you find this useful?