Article

KMO-update

Gewone eenmalige investeringsaftrek terug van onder het stof gehaald

Vanaf aanslagjaar 2007 werd het tarief van de gewone eenmalige investeringsaftrek voor vennootschappen op nul gezet ter compensatie van het invoeren van de aftrek voor risicokapitaal. De Programmawet (I) van 26 december 2013 (BS van 31.12.2013) voert nu, in het kader van enkele relancemaatregelen, opnieuw de gewone eenmalige investeringsaftrek in voor de jaren 2014 en 2015.

Meer bepaald bedraagt deze nieuwe gewone eenmalige investeringsaftrek 4% van de aanschaffingswaarde van de in 2014 en 2015 gedane investeringen in nieuwe materiële of immateriële vaste activa. Belangrijkste voorwaarde hierbij is dat de vennootschap voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de investeringen worden verricht kwalificeert als een KMO-vennootschap in de zin van artikel 15 W. Venn.

Uitgesloten activa

De uitsluitingen die in het algemeen in het kader van de investeringsaftrek gelden, zijn ook van toepassing op de nieuwe, tijdelijke investeringsaftrek. Hiermee worden onder meer investeringen in personenauto’s en auto’s voor dubbel gebruik bedoeld en activa die niet ‘uitsluitend’ voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt. Bijkomend wordt specifiek voor deze investeringsaftrek de vereiste toegevoegd dat de vaste activa rechtstreeks verband dienen te houden met de bestaande of geplande economische werkzaamheid die door de vennootschap werkelijk wordt uitgeoefend, wat dus betekent dat een link met het maatschappelijk doel onvoldoende is. De Memorie van Toelichting haalt in dit verband het typevoorbeeld aan van het appartement aan zee in een artsenvennootschap. Ten slotte geldt ook een specifieke uitsluiting van investeringen in vaste activa waarvan de boekwaarde voor toepassing van de notionele interestaftrek zou worden afgetrokken in de berekening van het risicokapitaal.

Combinatie met aftrek voor risicokapitaal

Indien een KMO-vennootschap gebruik maakt van de investeringsaftrek, verzaakt zij onherroepelijk aan de aftrek voor risicokapitaal. Een combinatie van beide aftrekken in hetzelfde aanslagjaar is bijgevolg uitgesloten.

Merk op dat deze uitsluiting enkel geldt voor nieuwe aftrek voor risicokapitaal. Een cumul van de nieuwe tijdelijke investeringsaftrek met de aftrek van niet-gebruikte aftrek voor risicokapitaal van vorige aanslagjaren is aldus wel mogelijk.

Overdracht

Terwijl niet-gebruikte verhoogde investeringsaftrek (voor bv. energiebesparende investeringen) onbeperkt overdraagbaar is naar volgende belastbare tijdperken, wordt de overdracht van de gewone eenmalige investeringsaftrek beperkt tot het volgend belastbare tijdperk.

Dick Decrock – Tax Department


Gepubliceerd op 14/04/2014.


 

Did you find this useful?