Article

KMO-update

Herbelegging van een meerwaarde door middel van fusie mogelijk?

In het onderhavige artikel bekijken we een recent arrest van het Hof van Beroep te Gent, dat de herbelegging en dus de gespreide belasting van een meerwaarde toestaat in een bijzonder geval…

Ter herinnering: de herbelegging is een mechanisme om de taxatie van een meerwaarde, met name op onroerend goed, te spreiden door verwerving van een afschrijfbaar goed binnen 3 jaar (in sommige gevallen 5 jaar) na de verkoop of andere wijze van overdracht. De meerwaarde wordt dan gespreid opgenomen in de belastbare grondslag over de afschrijvingstermijn van het nieuw verworven (in casu onroerend) goed. Het Hof van beroep te Gent heeft aldus toegestaan dat de herbelegging gebeurt volgens een andere wijze van overdracht.

Het ging om de volgende zaak: een vennootschap had in 2002 een meerwaarde verwezenlijkt door de verkoop van een onroerend goed. In 2004 (dus minder dan 3 jaar na de verkoop …) ging diezelfde vennootschap een belastingvrije fusie aan door overneming van een andere vennootschap, die een onroerend goed in haar vermogen had.

De overnemende vennootschap achtte dat door de fusie, een herbelegging in de zin van artikel 47 WIB was verricht in het onroerend goed van de overgenomen vennootschap. Bijgevolg opteerde ze, in haar belastingaangifte (en de overeenkomstige opgave 276 K) voor een gespreide belasting van de op het verkochte onroerend goed gerealiseerde meerwaarde.

De fiscale administratie had hier echter een andere kijk op en meende dat de belastingvrije inbreng van het gebouw niet voldeed aan de door de wet gestelde voorwaarden. Meer bepaald oordeelde ze dat het algemeen beginsel van fiscale neutraliteit tot gevolg heeft dat bij een belastingvrije inbreng, het ingebrachte actiefbestanddeel op fiscaal vlak behandeld wordt alsof er geen enkele inbreng heeft plaatsgevonden. Volgens de administratie had de overnemende vennootschap dus ten onrechte geacht dat een geldige herbelegging had plaatsgevonden in het kader van artikel 47 WIB/1992.

De zaak werd voor de hoven en rechtbanken gebracht. In zijn arrest is het Hof van Beroep te Gent ingegaan tegen de vroegere rechtspraak. Het heeft immers geoordeeld dat artikel 47 WIB/1992 niet bepaalt op welke manier de herbelegging moet gebeuren. De tekst van die bepaling belet dus geen herbelegging door middel van een fusie zoals hier het geval was, ongeacht of die fusie al dan niet op fiscaal neutrale wijze is gebeurd.

Het betreft hier een interessante wending in de rechtspraak, die men voor ogen moet houden bij de toepassing van het mechanisme van herbelegging en dus van gespreide taxatie van meerwaarden.

Nicolas Lemaire, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 28/05/2014.


 

Did you find this useful?