Article

KMO-update

Horeca: invoering van de flexi-job

Ter compensatie van de invoering van de ‘geregistreerde kassa’ besliste de regering bepaalde bijkomende ondersteunende maatregelen te treffen voor de werkgelegenheid in de horeca. Sinds 1 december kunnen werkgevers in de horeca meer bepaald een flexibele werknemer tegen een lagere kostprijs tewerkstellen.

Voordelen van de ‘flexi-job’

Dankzij het systeem van de flexi-job kan een werknemer extra inkomsten verwerven bij een werkgever in de horeca, zonder dat het flexi-loon onderworpen is aan sociale zekerheidsbijdragen of aan de bedrijfsvoorheffing.

Bovendien is er flexi-vakantiegeld van 7,67% verschuldigd op alle toegekende bedragen (uurloon en toeslagen).

Een flexi-job maakt het voor de werkgever mogelijk een bijzondere werkgeversbijdrage van 25% te betalen.

Voorwaarden

Om in het kader van een flexi-job te worden tewerkgesteld, dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De werknemer dient ten minste 4/5de van een voltijdse betrekking bij een andere werkgever te werken tijdens het derde kwartaal dat voorafgaat aan het kwartaal waarin de flexi-job wordt uitgeoefend;
  • Op het ogenblik van de indienstneming mag de werknemer niet meer dan voor 4/5de van een voltijdse betrekking tewerkgesteld zijn bij de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent;
  • De werknemer mag zich niet bevinden in een periode die het voorwerp is van een verbrekings- of compensatievergoeding als gevolg van het ontslag ten laste van de werkgever en mag evenmin een opzeggingstermijn aan het presteren zijn.

Wenst een werknemer bijvoorbeeld een flexi-job uit te oefenen bij werkgever A tijdens het eerste kwartaal van het jaar 2016:

1.      tijdens het tweede kwartaal 2015: moet hij ten minste 4/5de tewerkgesteld zijn bij één of meer andere werkgevers dan werkgever A;

2.      in het eerste kwartaal 2016: mag hij niet gebonden zijn met werkgever A via een arbeidsovereenkomst voor een tewerkstelling van ten minste 4/5de;

3.      tijdens het eerste kwartaal 2016: mag hij niet gedekt zijn door een verbrekingsvergoeding ten laste van werkgever A.

Formaliteiten

Om in het kader van een flexi-job te worden tewerkgesteld, dienen er twee overeenkomsten afgesloten te worden:

  • Een raamovereenkomst flexi-job: deze overeenkomst moet bepalen welke functie(s) zal (zullen) worden uitgeoefend, hoeveel het loon bedraagt, de wijze waarop de arbeidsovereenkomst flexi-job door de werkgever moet worden voorgesteld, de in acht te nemen termijn tussen dit voorstel en het begin van de effectieve tewerkstelling evenals de voorwaarde van 4/5de tewerkstelling;
  • Een arbeidsovereenkomst flexi-job: deze overeenkomst wordt mondeling of schriftelijk gesloten voor bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk. De partijen zijn niet onderworpen aan de bekendmakingsregels voor deeltijdse arbeid noch aan de werkroosters die zijn opgenomen in het arbeidsreglement.

Dimona-aangifte

De Dimona-aangifte dient elk kwartaal te worden opgesteld indien de overeenkomst flexi-job schriftelijk wordt opgemaakt of dagelijks indien de overeenkomst mondeling wordt gesloten. De aangifte moet op specifieke wijze gebeuren door het type werknemer ‘FLX’ te selecteren in de online dienst Dimona.

Tulay Kasap – Social Department

version française
Did you find this useful?