Article

KMO-update

To do: indiening jaarlijkse klantenlisting + correcties gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen

31 maart 2014

BTW-plichtigen moeten ten laatste op 31 maart 2014 de jaarlijkse klantenlisting indienen.
Hierin moeten alle belastingplichtige afnemers worden opgenomen die een Belgisch BTW-nummer hebben en waarvoor men gedurende het voorbije jaar handelingen heeft verricht binnen België (dus niet intracommunautaire leveringen, verkopen aan particulieren, …) voor een minimaal bedrag van 250 EUR.

Gemengde of gedeeltelijke BTW-belastingplichtigen zullen enkel die handelingen moeten opnemen die onderworpen zijn aan BTW. De handelingen die op basis van artikel 44 van het Belgische BTW-wetboek zijn vrijgesteld (en bijgevolg moeten worden opgenomen in rooster 00), moeten niet worden opgenomen.

Bijzondere gevallen:

  • Indien er enkel een creditnota werd uitgereikt aan de afnemer, dient dit wel te worden opgenomen in de klantenlisting, meerbepaald als een negatief bedrag;
  • Indien er geen handelingen moeten worden opgenomen, dient er toch een nihil-klantenlisting te worden ingediend;
  • Indien men enkel handelingen verricht die ingevolge artikel 44 WBTW worden vrijgesteld van BTW (bv. onroerende verhuur), moet er geen klantenlisting worden ingediend;
  • Interne handelingen tussen leden van eenzelfde BTW-eenheid moeten eveneens worden opgenomen in de jaarlijkse klantenlisting, met uitzondering van de handelingen die normaal gezien op basis van artikel 44 van het Belgisch
    BTW-wetboek zouden zijn vrijgesteld.

21 april 2014

Indien in 2013 de BTW over gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen in aftrek werd genomen op basis van een geraamd privé en beroepsmatig gebruik, dient dit te worden gecorrigeerd op basis van de definitieve cijfers uiterlijk in de aangifte van maart of het 1e kwartaal 2014 (in te dienen tegen 21 april 2014).

Het beroepsmatig gebruik zoals definitief vastgesteld voor het jaar 2013 geldt in principe als raming van het beroepsmatig gebruik voor het jaar 2014.
Uiterlijk in deze aangifte dient er eveneens, indien nog van toepassing, BTW uit het VAA te worden doorgestort.

Tillo Mestdagh, Tax & Legal Services

 

Gepubliceerd op 17/03/2014.


 

Did you find this useful?