Article

KMO-update

Inschrijving in de KBO is meer dan een formaliteit

Een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard

De verplichting tot inschrijving in de KBO vindt zijn wettelijke grondslag in de Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen (hierna: KBO-wet). Elke door een natuurlijke of rechtspersoon uitgeoefende activiteit dient ingeschreven te zijn in de KBO.

Pas na inschrijving verkrijgt een natuurlijke of rechtspersoon de hoedanigheid van handelaar. Vele ondernemers beschouwen dit als een formaliteit en zijn zich niet bewust van het belang van een (juiste) inschrijving in de KBO. Nochtans kan het gebrek aan of een foutieve inschrijving tot heel wat vervelende situaties leiden in de praktijk…

Geldboetes

De KBO-wet verleent in eerste instantie de overheid de mogelijkheid om geldboetes op te leggen bij niet of onvolledige inschrijving in de KBO.

Onontvankelijkheid van vorderingen

Belangrijker zijn echter de procedurele sancties die in de KBO-wet opgenomen werden. Een onderneming kan vooreerst slechts een rechtsvordering instellen indien zij rechtsgeldig is ingeschreven in de KBO. Is dit niet het geval, dan dient de rechtbank de vordering ambtshalve onontvankelijk te verklaren.

Daarnaast dient de rechtsvordering van een onderneming gebaseerd te zijn op een activiteit waarvoor de onderneming op datum van inleiding van de dagvaarding is ingeschreven in de KBO. Zo kan een aannemer, die ingeschreven is met de activiteit “dakwerken”, geen vordering instellen voor een onbetaalde factuur wegens uitgevoerde schilderwerken, vermits hij voor deze activiteit niet is ingeschreven. Indien hij toch overgaat tot dagvaarding, kan de tegenpartij de onontvankelijkheid vorderen.

De rechtbanken beoordelen dit streng: een onderneming dient onder de precieze activiteit te worden ingeschreven waarvoor zij een vordering instelt, anders wordt de vordering onverbiddelijk afgewezen.

Te veel belastingen

Tal van overheidsdiensten baseren zich op de gegevens ingeschreven in de KBO om na te gaan of een onderneming bepaalde belastingen dient te betalen (vb. provinciebelasting, SABAM, FAVV,…). De onderneming kan bijgevolg te veel belastingen betalen indien onjuiste/verouderde gegevens zijn opgenomen in de KBO.

Verworpen beroepskosten

De belastingcontroleur kan bepaalde beroepskosten verwerpen omdat deze betrekking hebben op activiteiten die niet werden ingeschreven in de KBO.

Weigering bijdragevermindering RSZ

De niet (correcte) inschrijving van de vestigingseenheid van een onderneming kan vanaf het derde kwartaal 2014 leiden tot een weigering van bepaalde bijdrageverminderingen.

Regularisatie noodzakelijk

Gezien het voorgaande is het ten zeerste aan te raden na te gaan of natuurlijke of rechtspersonen (correct) zijn ingeschreven. Dit kan eenvoudig en snel door het ondernemingsnummer in te geven op de website: http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html. Wanneer bij het “aantal vestigingseenheden” het cijfer “0” verschijnt, betekent dit dat de onderneming niet werd ingeschreven.

De activiteiten van een vennootschap (vestiging) kunnen retroactief worden ingeschreven. De toekenning van het bedrijfsbeheer kan niet retroactief gebeuren, het verkrijgen van de hoedanigheid van handelaar kan bijgevolg niet retroactief worden rechtgezet.

Uit het bovenstaande blijkt niet alleen het belang van een correcte inschrijving bij de oprichting, maar ook de noodzaak de nodige gegevens door te geven aan de KBO bij wijzigingen (vb. zetel, naam, activiteiten,…van de vestigingseenheid) binnen de onderneming.

Julie Schaerlaken, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 12/06/2014.


 

Did you find this useful?