Article

Interestbetalingen aan natuurlijke personen/niet-inwoners

KMO-update

Met de Europese Spaarrichtlijn van 3 juni 2003 werd een systeem van automatische gegevensuitwisseling tussen EU-lidstaten ingevoerd m.b.t. inkomsten uit spaargelden. Het doel van dit uitwisselingssysteem is het mogelijk maken van belastingheffing op inkomsten uit spaargelden die een inwoner van een lidstaat van de Europese Unie uit een andere lidstaat geniet.

In het kader van dit uitwisselingssysteem zijn uitbetalende instanties verplicht de nodige gegevens aan de belastingadministratie te verstrekken.

Hoewel velen er van uitgaan dat met “uitbetalende instanties” uitsluitend financiële instellingen worden beoogd, wordt hieronder in principe elke natuurlijke persoon of rechtspersoon begrepen die in het kader van zijn beroep of handelsactiviteit interesten uitbetaalt. Ook Belgische handelsvennootschappen die interesten (bijvoorbeeld op rekening courant) toekennen aan een uiteindelijke gerechtigde natuurlijke persoon die woonachtig is in een andere lidstaat (of in een van de afhankelijke of geassocieerde gebieden waarmee een wederkerigheidsverplichting bestaat) dienen dus de nodige gegevens aan de administratie mee te delen. Deze gegevens zijn:

  • Identiteit en woonplaats van de uiteindelijke gerechtigde;
  • Naam en adres van de uitbetalende instantie;
  • Rekeningnummer van de uiteindelijke gerechtigde of, bij ontstentenis daarvan, een eenduidige omschrijving van de interestdragende schuldvordering; en
  • Het bedrag van de betaalde of bijgeschreven interesten.

Praktisch

Bovengenoemde gegevens dienen door de uitbetalende instantie te worden verstrekt via het toegangsportaal www.myminfinpro.be. Met betrekking tot interesten toegekend in het inkomstenjaar 2014 dienen de inlichtingen uiterlijk op 31/03/2015 aan de FOD Financiën te worden bezorgd. Een recente verklarende nota is terug te vinden op onderstaande link: http://financien.belgium.be/nl/binaries/nota-2015_tcm306-262104.pdf

Sancties

Worden de nodige inlichtingen m.b.t. de interestbetalingen niet verstrekt, dan kan een administratieve boete worden opgelegd die varieert van 50 EUR tot 1.250 EUR afhankelijk van het aantal eerdere inbreuken.

Momenteel hebben wij nog geen weet van sancties die in dit opzicht werden opgelegd. Bovendien lijkt het verstrekken van de gegevens in veel situaties overbodig in het licht van de doelstelling van de Richtlijn. Wanneer een vennootschap interesten toekent aan een natuurlijk persoon die inwoner is van een andere lidstaat, kan er doorgaans op basis van het dubbelbelastingverdrag een vermindering van de roerende voorheffing worden genoten op voorwaarde dat er een formulier 276 Int.-Aut. wordt ondertekend door de belastingadministratie van de woonstaat. Door de identificatie van de genieter en het bedrag van de interesten op dit formulier, beschikt de buitenlandse belastingadministratie reeds over voldoende gegevens om tot een eventuele bijkomende belastingheffing over te gaan.

Niettemin blijkt uit de toepasselijke wetgeving en circulaires de verplichting om de nodige gegevens aan de Belgische belastingadministratie te melden, waardoor belastingplichtigen in principe gehouden zijn om dit na te leven. Bijgevolg dienen vennootschappen die onder het toepassingsgebied vallen, hierover te worden geïnformeerd.

Dick Decrock, ddecrock@deloitte.com


Gepubliceerd op 13/04/2015.

Version française

Met de Europese Spaarrichtlijn van 3 juni 2003 werd een systeem van automatische gegevensuitwisseling tussen EU-lidstaten ingevoerd m.b.t. inkomsten uit spaargelden. Het doel van dit uitwisselingssysteem is het mogelijk maken van belastingheffing op inkomsten uit spaargelden die een inwoner van een lidstaat van de Europese Unie uit een andere lidstaat geniet.

In het kader van dit uitwisselingssysteem zijn uitbetalende instanties verplicht de nodige gegevens aan de belastingadministratie te verstrekken.

Hoewel velen er van uitgaan dat met “uitbetalende instanties” uitsluitend financiële instellingen worden beoogd, wordt hieronder in principe elke natuurlijke persoon of rechtspersoon begrepen die in het kader van zijn beroep of handelsactiviteit interesten uitbetaalt. Ook Belgische handelsvennootschappen die interesten (bijvoorbeeld op rekening courant) toekennen aan een uiteindelijke gerechtigde natuurlijke persoon die woonachtig is in een andere lidstaat (of in een van de afhankelijke of geassocieerde gebieden waarmee een wederkerigheidsverplichting bestaat) dienen dus de nodige gegevens aan de administratie mee te delen. Deze gegevens zijn:

  • Identiteit en woonplaats van de uiteindelijke gerechtigde;
  • Naam en adres van de uitbetalende instantie;
  • Rekeningnummer van de uiteindelijke gerechtigde of, bij ontstentenis daarvan, een eenduidige omschrijving van de interestdragende schuldvordering; en
  • Het bedrag van de betaalde of bijgeschreven interesten.

Praktisch

Bovengenoemde gegevens dienen door de uitbetalende instantie te worden verstrekt via het toegangsportaal www.myminfinpro.be. Met betrekking tot interesten toegekend in het inkomstenjaar 2014 dienen de inlichtingen uiterlijk op 31/03/2015 aan de FOD Financiën te worden bezorgd. Een recente verklarende nota is terug te vinden op onderstaande link: http://financien.belgium.be/nl/binaries/nota-2015_tcm306-262104.pdf

Sancties

Worden de nodige inlichtingen m.b.t. de interestbetalingen niet verstrekt, dan kan een administratieve boete worden opgelegd die varieert van 50 EUR tot 1.250 EUR afhankelijk van het aantal eerdere inbreuken.

Momenteel hebben wij nog geen weet van sancties die in dit opzicht werden opgelegd. Bovendien lijkt het verstrekken van de gegevens in veel situaties overbodig in het licht van de doelstelling van de Richtlijn. Wanneer een vennootschap interesten toekent aan een natuurlijk persoon die inwoner is van een andere lidstaat, kan er doorgaans op basis van het dubbelbelastingverdrag een vermindering van de roerende voorheffing worden genoten op voorwaarde dat er een formulier 276 Int.-Aut. wordt ondertekend door de belastingadministratie van de woonstaat. Door de identificatie van de genieter en het bedrag van de interesten op dit formulier, beschikt de buitenlandse belastingadministratie reeds over voldoende gegevens om tot een eventuele bijkomende belastingheffing over te gaan.

Niettemin blijkt uit de toepasselijke wetgeving en circulaires de verplichting om de nodige gegevens aan de Belgische belastingadministratie te melden, waardoor belastingplichtigen in principe gehouden zijn om dit na te leven. Bijgevolg dienen vennootschappen die onder het toepassingsgebied vallen, hierover te worden geïnformeerd.

Dick Decrock, ddecrock@deloitte.com


Gepubliceerd op 13/04/2015.

Did you find this useful?