Article

KMO-update

Een intern medisch kostenplan

De Rulingcommissie heeft recent geoordeeld dat een ‘intern medisch kostenplan’ als een sociaal voordeel kan worden beschouwd en aldus onbelast blijft in hoofde van het personeel.

Collectieve hospitalisatieverzekering

Vele werkgevers voorzien in een terugbetaling van de medische kosten aan hun personeel door het afsluiten van een collectieve hospitalisatieverzekering. De verzekerings¬premies en terugbetaalde medische kosten blijven in dit geval onbelast bij de werknemer. In hoofde van de werkgever zijn de betaalde premies echter fiscaal niet aftrekbaar.

Intern medisch kostenplan

Bedrijven hebben echter ook de mogelijkheid om, zonder tussenkomst van een verzekeraar, een verbintenis aan te gaan met het personeel om de bepaalde medische kosten rechtstreeks terug te betalen. De werkgever betaalt dan geen verzekeringspremies maar draagt wel het risico en zal de toekomstige kost van de schadegevallen moeten dragen. Vanzelfsprekend gebeurt dit in de praktijk voornamelijk bij grotere bedrijven.
Bedrijven die voor dit alternatief opteren doen vaak beroep op een derde partij voor het beheren van het medisch kostenplan.

Recent werd er door zo’n externe ‘beheerder’ van een intern medisch kostenplan de vraag voorgelegd aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (Rulingcommissie) of deze terugbetaling van medische kosten als een niet-belastbaar sociaal voordeel in hoofde van de werknemers kan worden aangemerkt. Het bewuste medische kostenplan voorzag in de terugbetaling van medische kosten bij hospitalisatie, alsook van ambulante zorgverstrekking voor een limitatieve lijst van ‘ernstige ziekten’.

Sociaal voordeel

De fiscale regelgeving van toepassing op een collectieve hospitalisatieverzekering kan niet zomaar worden doorgetrokken naar een intern medisch kostenplan, gelet op het feit dat het gaat om ‘niet-verzekerde toezeggingen medische kosten’.

Vandaar dat in de rulingaanvraag de toepassing werd gevraagd van de fiscale kwalificatie als een sociaal voordeel. Een sociaal voordeel is in de regel niet belastbaar bij de werknemer, maar tevens niet-aftrekbaar voor de werkgever.

Om als een vrijgesteld sociaal voordeel te kwalificeren, dienen de terugbetalingen aangemerkt te worden als:

  1. Voordelen waarvoor het niet mogelijk is het door iedere verkrijger werkelijk verkregen bedrag vast te stellen; ofwel
  2. Voordelen die niet de aard van een werkelijke bezoldiging hebben; ofwel
  3. Voordelen of gelegenheidsgeschenken verkregen uit hoofde of naar aanleiding van gebeurtenissen die niet rechtstreeks in verband staan met de beroepswerkzaamheid.

De Rulingcommissie komt tot het besluit dat er in dit geval sprake is van ‘individualiseerbare voordelen die hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden beogen’, wat volgens de Administratieve Commentaar op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen kwalificeert als een sociaal voordeel. Deze kwalificatie zorgt ervoor dat de terugbetaalde medische kosten onbelast blijven in hoofde van de werknemers, maar fiscaal niet aftrekbaar zijn bij de werkgever.

Conclusie

Door de recente beslissing van de Rulingcommissie zijn de fiscale gevolgen voor de terugbetaalde kosten in het kader van een intern medisch kostenplan dus zeer gelijklopend met een collectieve hospitalisatieverzekering.

Eén van de voordelen is echter dat er geen premietaks en RIZIV-bijdrage verschuldigd zijn.

Noteer wel dat er een groot operationeel verschil is tussen beide opties. Bij een intern medisch kostenplan draagt de werkgever immers zelf het risico.

Bart Verhelst, Deloitte


Gepubliceerd op 12/06/2014.

Did you find this useful?