Article

Investeren in een steunzone

KMO-update

De wet van 24 maart 2015 heeft nog iets meer duidelijkheid gebracht in verband met de steunmaatregel voor investeringen in een steunzone. Deze maatregel neemt de vorm aan van een gedeeltelijke vrijstelling van de doorstortingsplicht van de bedrijfsvoorheffing.

Inleiding

De wetgever wil ondernemingen een fiscaal duwtje in de rug geven om te investeren in een steunzone. Indien aan alle voorwaarden voldaan is kunnen zij 25% van de door hen ingehouden bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen betaald aan nieuwe werknemers “vrijstellen” gedurende twee jaar. Zij moeten de volledige bedrijfsvoorheffing inhouden, maar dienen slechts 75% door te storten aan de schatkist. Met deze verlaging van de loonkost wenst de overheid de aanwerving van nieuwe werknemers door ondernemingen in steunzones te stimuleren.

Wat is een steunzone?

Steunzones zijn zones die worden getroffen door het collectief ontslag van werknemers en voor een termijn van maximum 6 jaar het statuut van een ‘steunzone’ kunnen krijgen op voorstel van de Gewesten.

Elk Gewest kan voor vier gevallen van collectieve ontslagen steunzones voorstellen, welke in totaal maximaal 2.000 km2 mogen omvatten en niet meer dan 200.000 inwoners mogen tellen.

In het Vlaamse Gewest zal een steunzone worden afgebakend rond Genk en rond Turnhout. Een steunzone strekt zich uit tot het gebied van een cirkel met een straal van 40 km van de getroffen onderneming. Zo komen bedrijventerreinen in een groot deel van de provincie Antwerpen in aanmerking voor de gunstmaatregel.

Voorwaarden

De gunstmaatregel geldt voor bezoldigingen die betrekking hebben op nieuwe tewerkstelling die door nieuwe investeringen wordt gecreëerd.

De gecreëerde arbeidsplaats moet gedurende drie jaar behouden worden. Bovendien staat de arbeidsplaats staat centraal en niet de werknemer die deze arbeidsplaats invult. De arbeidsplaats mag dus opeenvolgend door verschillende werknemers worden ingevuld.

Er moet nog aan een aantal andere voorwaarden voldaan worden maar deze vallen buiten het bestek van dit artikel. Noteer tevens dat de voorwaarden om in aanmerking te komen verschillen tussen KMO’s en grotere ondernemingen. Zo zijn er voor grotere ondernemingen meer sectoren uitgesloten van de steunmaatregel en komt slechts een beperkt deel van de provincie Antwerpen in aanmerking.

Formaliteiten

Om te kunnen genieten van de gunstmaatregel moeten werkgevers een aantal formaliteiten vervullen, waaronder het overleggen van het bewijs van de aanvraag van de steun en het bewijs van de toekenning van de steun.

Daarenboven, om de definitieve vrijstelling te verkrijgen, moeten werkgevers het behoud van de nieuwe arbeidsplaats tijdens de driejarige termijn aantonen in een bijlage bij hun aangifte in de inkomstenbelasting. Het niet-nakomen van deze wettelijke verplichting heeft tot gevolg dat de niet-doorgestorte bedrijfsvoorheffing alsnog verschuldigd is aan de schatkist.

Conclusie

Met de invoering van de gunstmaatregel hoopt de overheid ondernemingen te kunnen motiveren om investeringen uit te voeren die ook bijkomende jobs creëren in de steunzones.

Gelieve op te merken dat de effectieve toepassing van deze gunstmaatregel voorlopig uitblijft wegens het ontbreken van een ondertekend samenwerkingsakkoord met het Vlaamse Gewest.

Bart Verhelst, bverhelst@deloitte.com


Gepubliceerd op 21/05/2015.

Did you find this useful?