Article

KMO-update

De IPA-korting: een extra duwtje in de rug voor kmo's in tijden van crisis

Sinds 1 oktober 2007 genieten werkgevers uit de privésector van de IPA-korting, in het kader van een loonlastenvermindering. Deze korting houdt in dat de werkgevers een deel van de bedrijfsvoorheffing die zij inhouden op het loon van hun werknemers, niet dienen door te storten naar de fiscus.

Het percentage van deze korting bedraagt 1% en wordt berekend op het brutoloon van de werknemers, vóór de afhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen voor werknemers.

Sinds 1 januari 2014 kunnen natuurlijke personen-werkgevers en bepaalde vennootschappen genieten van een verhoogd percentage van 1,12%, met het oog op de verbetering van de concurrentiepositie van KMO’s.

Opdat een vennootschap van dit verhoogde percentage gebruik kan maken dient zij te voldoen aan de voorwaarden van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen. Om te genieten van het percentage van 1,12% mag niet meer dan 1 van de volgende criteria worden overschreden:

  • Een jaaromzet (excl. BTW) van € 7.300.000a
  • Een balanstotaal van € 3.650.000
  • Een gemiddeld personeelsbestand van 50 werknemers op jaarbasis

Indien de onderneming een verbonden vennootschap is, dienen de criteria “omzet” en “balanstotaal” op geconsolideerde basis te worden bekeken (onafhankelijk of al dan niet geconsolideerd dient te worden). Voor de evaluatie van het criterium “personeelsbestand” dient het aantal werknemers, dat door elk van de betrokken verbonden ondernemingen jaarlijks wordt tewerkgesteld, te worden opgeteld.

Of niet meer dan 1 van voormelde criteria en of de onderneming bijgevolg gebruik kan maken van de verhoogde IPA-korting wordt overschreden zal bij elk boekjaar dienen te worden geëvalueerd. Immers, de onderneming moet de voorwaarden van artikel 15 Wetboek van Vennootschappen respecteren in het laatste en voorlaatste boekjaar.

Bij een onderneming met een verlengd of verkort boekjaar wordt het voormelde bedrag van de jaaromzet, geprorateerd (zijnde, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer twaalf is en de teller het aantal maanden van het boekjaar, waarbij elke begonnen maand voor een volle maand wordt geteld).

Voor beginnende onderneming die geen voorafgaande boekjaren heeft, dienen deze cijfers te goeder trouw geschat te worden.

Emilie Ickroth, Tax & Legal Services


Gepubliceerd 22/04/2014.


 

Did you find this useful?