jeugdhuizen-exploitatie-dranken

Article

Jeugdhuizen, geen vrijstelling voor exploitatie drankgelegenheid?

KMO-update

Wanneer erkende jeugdhuizen handelingen verrichten om jongeren de mogelijkheid te bieden in hun vrije tijd deel te nemen aan tal van sociaal-culturele activiteiten ter bevordering van hun algemene ontwikkeling en maatschappelijke integratie, zijn deze handelingen gelet op hun uitermate sociaal doel vrijgesteld van btw.

Met de beslissing van 5 november 2015 die in werking getreden is op 1 januari 2016 en die gebaseerd is op rechtspraak van het Hof van Justitie, stelt de administratie dat wanneer jeugdhuizen onder bezwarende titel een drankgelegenheid uitbaten die voor iedereen toegankelijk is, deze exploitatie onderworpen is aan btw. De administratie onderbouwt dit door te stellen dat dergelijke exploitatie niet kadert in de eerder vermelde uitermate sociale doelstelling die een vrijstelling verantwoordt.

De administratie voorziet in de beslissing echter in een tolerantie waarbij er voor de exploitatie van dergelijke drankgelegenheid geen btw aangerekend moet worden indien cumulatief voldaan is aan 2 voorwaarden:

1.     Het jeugdhuis verschaft geen maaltijden onder bezwarende titel (hiervoor moet geen rekening gehouden worden met kleine caféhapjes die worden verbruikt zonder het gebruik van bestek zoals onder meer chips, nootjes, etc.…);

2.     De door het jeugdhuis gerealiseerde omzet uit de exploitatie van de drankgelegenheid bedraagt per jaar niet meer dan 80.000 EUR.

Bij de niet louter toevallige overschrijding van het drempelbedrag in de loop van het kalenderjaar, zal het jeugdhuis vanaf 1 januari van het volgende jaar btw moeten aanrekenen over de handelingen in het kader van de exploitatie van de drankgelegenheid. Alle andere handelingen blijven vrijgesteld van btw.

De betrokken beslissing benadrukt evenwel dat leveringen van goederen en diensten die verricht zijn om financiële steun te krijgen voor de andere activiteiten, nog steeds vrijgesteld zijn van btw wanneer het slechts uitzonderlijke opbrengsten zijn die beoogd worden uit activiteiten die geen commerciële werkzaamheid vormen die tot concurrentie kan leiden. Wanneer een jeugdhuis dus een jaarlijks eetfestijn zou organiseren om haar integratie-activiteiten te financieren, zijn de handelingen verricht in dit kader nog steeds vrijgesteld van btw.

Daisy Tips – VAT Department

Version française
Did you find this useful?