Article

De maatregelen die onze koopkracht gaan “verhogen”

KMO-update

De regering verkondigde luid in alle media: “Dankzij de taxshift zal onze koopkracht toenemen!” Dit zal gebeuren door de uitvoering van de drie maatregelen – in de personenbelasting – die we hieronder voorstellen. U zal merken dat het om een zeer geleidelijke invoering gaat, waarbij het nettoloon stap voor stap zal stijgen.

1.  Verhoging van de forfaitaire beroepskosten

Het kostenforfait, dat enkel toepasselijk is op de lonen van werknemers (niet voor bedrijfsleiders of zelfstandigen), wordt gewijzigd voor de aanslagjaren 2017 en 2019 (inkomstenjaren 2016 en 2018). De regeling ziet er als volgt uit:

Klik op de afbeelding om te vergroten

Deze schijven dienen elk jaar te worden geïndexeerd. Zo heeft een werknemer met een belastbaar jaarlijks loon van EUR 24.000 recht op een aftrek voor forfaitaire beroepskosten van:

  • EUR 3.060,16 voor het aanslagjaar 2016 (met toepassing van de indexeringscoëfficiënt -1,5271);
  • EUR 3.922,30 voor het aanslagjaar 2017 (met toepassing van de indexeringscoëfficiënt -1,5356);
  • EUR 4.530,00 voor het aanslagjaar 2019 (maximumbedrag – met toepassing van de indexeringscoëfficiënt van het aanslagjaar 2017, daar de coëfficiënt van 2019 nog niet bekend is), i.e. een verhoging van ca. 1.470 EUR forfaitaire beroepskosten in vergelijking met het aanslagjaar 2016.

Deze maatregel verhoogt aldus niet de koopkracht van de werknemers dewelke hun werkelijke beroepskosten bewijzen.

1.  Herschikking van de belastingschalen

De belastingschalen en de tarieven in de personenbelasting worden in drie stappen gewijzigd en dit over een tijdspanne van vier jaar. Deze herschikkingen zullen een invloed hebben op alle belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting. De belastingschijf die onderworpen is aan het tarief van 30% verdwijnt vanaf aanslagjaar 2019 en zal bijgevoegd worden aan de schaal belastbaar tegen 25%. Voorts wordt de inkomensschijf die momenteel aan 45% wordt belast, in de toekomst gedeeltelijk onderworpen aan het tarief van 40%.

Klik op de afbeelding om te vergroten

Ook deze schijven worden jaarlijks geïndexeerd. Houden we met geen enkele andere parameter rekening dan die welke voorkomen in de bovenstaande samenvattende tabel (bijvoorbeeld belastingvrije som, persoonsgebonden aftrekken, ed.), dan zou een persoon met een belastbaar jaarlijks inkomen van EUR 24.000 vanaf aanslagjaar 2020, in vergelijking met het aanslagjaar 2016, ongeveer EUR 160 belasting minder betalen.

1.  Verhoging van de belastingvrije basissom

Momenteel genieten belastingplichtigen met een belastbaar inkomen dat de grens van EUR 15.220 niet overschrijdt, van een belastingvrije basissom van EUR 4.260. In geval van overschrijding van de voormelde inkomensgrens bedraagt de belastingvrije basissom EUR 4.095.

Voor aanslagjaar 2019 wordt de inkomensdrempel van EUR 15.220 opgetrokken tot EUR 25.200. De belastingvrije basissom zelf wijzigt aldus niet, maar vanaf aanslagjaar 2019 zullen meer belastingplichtigen in aanmerking komen voor de hogere basissom.

Vanaf aanslagjaar 2020 zal er nog maar één enkele basissom van toepassing zijn ongeacht de hoogte van het inkomen, nl. EUR 4.785 (jaarlijks te indexeren bedrag).

De koopkracht verhoging naar aanleiding van deze maatregel zal echter enkel de werkende belastingplichtigen toekomen. Gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden worden uitgesloten gezien het voordeel gecompenseerd wordt met een verlaging van hun specifieke belastingvermindering.

Vooral mensen met een laag loon zullen profiteren van deze maatregelen: hun netto loon zal meer stijgen dan dit het geval is voor de hoge lonen.

Source : www.montaxshift.be
Klik op de afbeelding om te vergroten

We mogen echter niet uit het oog verliezen dat de regering niet nalaat aan de andere kant terug te nemen wat ze ons aan de ene kant geeft. De taxshift omvat immers ook een reeks overige maatregelen als gevolg waarvan de belastingdruk op zowel burgers als bedrijven verhoogd wordt. Denk maar aan de stijging van het tarief van de roerende voorheffing naar 27%, de invoering van de speculatietaks, de verhoging van de accijnzen op tabak en alcohol, ed.

Mélissa da Silva Teixeira - Tax Department

Gepubliceerd op 11/03/2016

Version française
Did you find this useful?