Article

KMO-update

De minderjarigheid van uw kinderen, geen reden om te wachten met uw vermogensoverdracht

Vermogen wegschenken is een eenvoudige en fiscaal voordelige manier van vermogensplanning. Op het weggeschonken vermogen zullen bij uw overlijden in principe geen dure successierechten verschuldigd zijn. Bovendien is schenken van roerende goederen goedkoop. Het grote nadeel van een schenking is evenwel dat u op een schenking niet kan terugkomen. Bovendien wensen veel ouders na de schenking toch een vorm van controle te behouden of van de inkomsten te genieten. En minderjarige kinderen zijn niet bekwaam om zelf te handelen en ouders vrezen dat ze mogelijks het foute pad op gaan.

Opvangen van de handelingsonbekwaamheid

Minderjarige kinderen kunnen een schenking niet zelf aanvaarden. Ouders of grootouders kunnen in hun plaats aanvaarden. Het is daarbij te vermijden dat de ouder die schenkt ook aanvaardt namens zijn begiftigd kind. Beter is de schenking te laten aanvaarden door de andere ouder die niet schenkt, of door een grootouder.

Minderjarigen kunnen de hen geschonken goederen niet zelf beheren. Hun ouders kunnen dat voor hen doen, evenwel niet zonder beperkingen. Voor bepaalde acties, zoals een verkoop, zullen de ouders vooraf machtiging moeten vragen aan de vrederechter. Een discretionair en defensief beheer door de bank wordt wel aanvaard zonder tussenkomst van de vrederechter.

Controlebehoud

Een bewindsclausele schenkt de ouders de mogelijkheid om ook na de schenking nog enige controle te behouden over het geschonken vermogen. Deze clausule legt het beheer van het geschonken vermogen bij een vertrouwenspersoon, idealiter iemand anders dan de schenkers.

De ouders kunnen het geschonken vermogen na de schenking ook inbrengen in een door hen gecontroleerde beheersstructuur (b.v. een burgerlijke maatschap). Ook hier is de nodige omzichtigheid vereist om de geldigheid van de schenking niet in het gedrang te brengen. De controlestructuur mag de ouders niet de mogelijkheid geven om, geheel of gedeeltelijk, op de schenking terug te komen.

Inkomstenbehoud

Indien ouders ondanks de schenking toch nog een bepaald inkomen willen ontvangen, kunnen ze overwegen om aan de schenking een last te koppelen die erin bestaat dat de kinderen periodiek een bepaalde uitkering dienen te betalen aan hun ouders. Een andere optie is dat de ouders enkel het blote eigendomsrecht schenken en het vruchtgebruik behouden.

Omkeerbaar karakter van de schenking

Ouders kunnen een schenking niet omkeren. Een schenking is onomkeerbaar. Maar de ouders kunnen bepaald “grensoverschrijdend gedrag” van hun kinderen opnemen als een ontbindende voorwaarde. Op die manier zal de schenking vervallen van zodra het misloopt.

De eventuele overweging dat ouders aan elkaar schenken en dan doorschenken aan hun kinderen, is een techniek die een schenking alsnog herroepbaar zou kunnen maken, maar vraagt bijzonder maatwerk.

Mits weloverwogen planning mag de minderjarigheid van kinderen geen reden zijn om te wachten met de overdracht van vermogen via schenking.

Dominique De Bie, Tax & Legal Services

Gepubliceerd op 14/07/2014.

Did you find this useful?