Article

KMO-update

Nieuwe exportmanager of groeimanager? = tot 20.000 EUR aanwervingspremie!

KMO’s kunnen een aanwervingspremie genieten vanwege het Agentschap Ondernemen bij het aanwerven van een strategische functie: een kennismanager die de onderneming strategisch dient te versterken in het kader van een duurzame, internationaal georiënteerde groei.

Deze premie focust op twee strategische profielen, namelijk de aanwerving van een kennismanager “internationaal ondernemen” en de aanwerving van een kennismanager “organisatie en groei”.

Kennismanager Organisatie en Groei (groeimanager)

De hoofdopdracht van deze groeimanager bestaat erin de gehele organisatie of een specifiek deel van de organisatie verder uit te bouwen en de structuren aan te passen aan de groei van de onderneming. De groeimanager legt zich toe op de uitbouw en professionalisering van de bedrijfsvoering of een specifiek strategisch luik van de bedrijfsvoering.

Mogelijke concrete acties:

  • Doorlichting bedrijfsstructuur + aanreiken voorstellen voor verbetering van deze structuur rekening houdend met de groeimogelijkheden van het bedrijf;
  • Opzetten intern kennisbeheerssysteem, opzetten HR-beleid, geschikte IT-omgeving creëren, innovatiebeleid vorm geven, distributiekanalen uitbouwen, financieel huishouden organiseren en financiering aantrekken,....

Op die manier versterkt de kennismanager het management van de onderneming op een verder uit te bouwen strategische domein binnen de onderneming. Deze aan te werven kennismanager beschikt over de juiste kennis en heeft voldoende ervaring in het domein waarin hij aangeworven wordt.

Kennismanager Internationaal Ondernemen (exportmanager)

Hoofdopdracht van de exportmanager is o.a. het uitbouwen of wijzigen van de bestaande exportstructuur van de onderneming, het binnenhalen en versterken van de kennis van (nieuwe) exportmarkten, het opstellen van strategische marketingstrategieën en -plannen, het maken van een SWOT-analyse, het bepalen van de exportstrategie op (middel)lange termijn van de onderneming. Zowel ondernemingen die voor het eerst exporteren als ondernemingen die ervaring hebben met export, maar op een duurzame manier nieuwe markten zullen aanboren, kunnen gebruik maken van deze maatregel. De exportmanager heeft ervaring in business ontwikkeling en het uitbouwen van de export naar nieuwe markten.

Voor kmo’s met voldoende groeiambitie

= kleine en middelgrote ondernemingen uit de privésector met een uitbatingszetel in het Vlaamse gewest met een aanvaardbare activiteit (zie nacebelcode tabel) en groeiambitie.

Voorwaarden:

  • minder dan 250 werknemers tewerkstellen;
  • jaaromzet van maximum 50 miljoen EUR of een balanstotaal van maximum 43 miljoen EUR
  • beantwoorden aan het zelfstandigheidscriterium.

Enkel ondernemingen met voldoende groeiambitie komen in aanmerking, men moet kunnen aantonen dat één van de onderstaande groeiscenario's mogelijk is:

  • Het bedrijf heeft 10 of meer werknemers (VTE) en heeft op basis van haar verstrekte info en plannen, het ingeschatte potentieel om de tewerkstelling of omzet over de volgende 3 jaren te doen groeien met jaarlijks 20%. Bedrijven die doorgemaakte groei willen consolideren kenden dergelijke groei in de voorbije 3 jaar.
  • Een bestaand bedrijf dat nog geen 10 werknemers (VTE) heeft, doch op basis van door haar verstrekte info en plannen, het ingeschatte potentieel heeft om over de volgende 3 jaren de tewerkstelling te doen toenemen met minstens 7 voltijdse werknemers of een jaarlijkse stijging van de omzet met 1 miljoen EUR. Bedrijven die doorgemaakte groei willen consolideren kenden dergelijke groei in de voorbije 3 jaar.
  • Startende ondernemingen zonder tewerkstelling met het ingeschatte potentieel om ten minste 10 werknemers (VTE) in dienst te hebben binnen de 3 jaren ofwel het potentieel hebben om een omzet te realiseren van 1,25 miljoen EUR binnen de 3 jaren vanaf de start van de omzet.

Vanwege Agentschap Ondernemen

De aanwervingspremie bestaat uit een financiële tussenkomst in de loonkost van de nieuw aan te werven kennismanager. De premie bedraagt 50% van de loonkost gedurende maximum 1 jaar en kan niet hoger zijn dan 20.000 EUR per aanwerving.

De kennismanager moet voor onbepaalde duur aangeworven zijn en minstens 6 maanden tewerkgesteld zijn om steun te kunnen genieten. In geval van deeltijdse tewerkstelling zal de subsidie pro rata berekend worden. Er kan per aanwerving maximaal één aanwervingspremie gevraagd worden. De premie wordt in twee schijven uitbetaald.

Ondernemingen kunnen aanwervingspremies aanvragen tot uitputting van het voorziene budget (= 10 miljoen EUR tot eind 2015). De steun wordt toegekend in volgorde van ontvangst van de (goed te stofferen!) elektronische steunaanvraag voor zover deze volledig is en na een bedrijfsbezoek.

Meer informatie?

http://www.agentschapondernemen.be/maatregel/aanwervingspremies-voor-strategische-functies-kmos

Anneleen Terryn, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 16/09/2014.

Did you find this useful?