woonbonus

Article

De nieuwe ‘geïntegreerde’ woonbonus

KMO-update

Vanaf 01/01/2016 treedt een nieuw systeem met betrekking tot de woonbonus in werking in het Vlaamse Gewest, namelijk de ‘geïntegreerde’ woonbonus. Het oude systeem waarbij de woonbonus enkel kan worden genoten indien de woning zowel de enige als de eigen is, wordt vervangen door een nieuw systeem, waarbij de voorwaarde ‘enige’ wordt geschrapt.

Hoe zat het ‘oude’ systeem in elkaar?

De woonbonus kon genoten worden voor kapitaalaflossingen, premies van schuldsaldoverzekeringen en intresten van een hypothecaire lening met een looptijd van minimum 10 jaar gesloten na 01/01/2005 waarbij de lening werd gebruikt om een enige en eigen woning gelegen in de EER te behouden of te verwerven. Het moment waarop voorgaande voorwaarden werden afgetoetst, werd geplaatst op 31 december van het leningsjaar.

Met betrekking tot het ‘eigen’ als het ‘enige’ karakter bestaan er echter uitzonderingen. Wat de ‘eigen’ betreft, is het toegelaten dat de woning niet betrokken wordt op 31 december van het leningsjaar wanneer wettelijke of contractuele belemmeringen of de stand van verbouwingswerken/bouwwerken dit niet mogelijk maken voor de belastingplichtige. Wat de ‘enige’ betreft, wordt er geen rekening gehouden met ‘andere’ woningen ingevolge erfenis en met een woning die op 31 december te koop werd aangeboden op de vastgoedmarkt en uiterlijk op 31 december volgend op het leningsjaar werd verkocht.

Indien niet was voldaan aan voorgaande voorwaarden, konden kapitaalaflossingen en premies van de schuldsaldoverzekering toch nog in aanmerking komen voor de belastingvermindering langetermijnsparen, voor een percentage van 30%. De intresten van leningen daarentegen konden genieten van een belastingvermindering ‘gewone intresten’.

En hoe zal het ‘nieuwe’ systeem eruitzien?

De Vlaamse regering wil nu een einde maken aan voorgaand onderscheid en wil bewerkstelligen dat de uitgaven voor het verwerven of behouden van de ‘eigen’ woning, ook al is het niet de ‘enige’ steeds onder hetzelfde fiscale gunstregime zullen vallen. Dit wil ze doen door twee wijzigingen door te voeren. Ten eerste worden de belastingverminderingen langetermijnsparen en gewone intresten afgeschaft voor leningen aangegaan vanaf 01/01/2016. Ten tweede verdwijnt het ‘enige’ karakter voor diezelfde leningen.

Zoals in het vorige systeem bestaan er wel maximumbedragen op de belastingvermindering voor de gedane uitgaven. Het maximumbedrag per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk voor leningen gesloten vanaf 01/01/2015 wordt beperkt tot € 1.520 (voor leningen vóór 01/01/2015 bedraagt het basisbedrag € 2.280). Dit basisbedrag kan in twee gevallen worden verhoogd, maar van belang hierbij is wel dat de voorwaarde ‘enige’ woning dan terug dient gerespecteerd te worden.

Een eerste verhoging kan genoten worden indien de eigen woning op 31 december van het leningsjaar de ‘enige’ is. In dat geval wordt het basisbedrag verhoogd met € 760 gedurende de eerste tien belastbare tijdperken waarin de woning de enige en eigen woning blijft.

Een tweede verhoging van het basisbedrag met € 80 kan worden verkregen wanneer de belastingplichtige minstens drie kinderen ten laste heeft op 1 januari van het jaar volgend op het leningsjaar. Het tarief van de belastingvermindering daarentegen blijft ongewijzigd en bedraagt dus nog steeds 40%.

Tenslotte is het van belang om op te merken dat het oude systeem wel blijft bestaan voor ‘oude’ leningen, maar dat bij het aangaan van een bijkomende lening, voor bijvoorbeeld een verbouwing een keuze moet worden gemaakt tussen beide systemen. Enerzijds kan er geopteerd worden voor het ‘oude’ systeem voor de ‘oude’ lening, maar dan creëren de uitgaven van de nieuwe bijkomende lening geen recht op de woonbonus.

Anderzijds kan er geopteerd worden voor het ‘nieuwe’ systeem waarbij de uitgaven van de ‘nieuwe’ lening recht geven op de woonbonus, maar de uitgaven van de ‘oude’ lening komen dan niet meer in aanmerking voor een fiscaal voordeel! Deze keuze is onherroepelijk, tenzij wanneer er wordt gekozen voor het ‘oude’ systeem, dan kan de belastingplichtige op een later tijdstip alsnog instappen in het systeem van de ‘nieuwe’ woonbonus.

Kortom vanaf 01/01/2016 kan een hypothecaire lening aangegaan voor de eigen woning enkel nog het recht op de woonbonus openen.

Sophie De Wachter – Tax Department

Version française
Did you find this useful?