Article

Nieuwe gronden voor ambtshalve doorhaling van vennootschappen in de KBO

KMO-update

De wetgever heeft in haar strijd tegen “slapende vennootschappen” en het risico op misbruik hiervan in allerhande fraudestructuren twee nieuwe gronden tot ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) ingevoerd.

1ste grond: Niet neerlegging jaarrekening

Vennootschappen zijn verplicht jaarlijks een jaarrekening op te maken binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar. Deze jaarrekening moet neergelegd worden bij de Nationale Bank van België binnen de zeven maanden na afsluiting van het boekjaar en binnen de dertig dagen na goedkeuring van de jaarrekening.

De niet of laattijdige neerlegging van de jaarrekening kan verschillende gevolgen hebben. Zo zal er een tarieftoeslag gelden, is er een vermoeden van aansprakelijkheid voor schade geleden door derden en loopt de vennootschap het risico op gerechtelijke ontbinding wanneer ze haar jaarrekening voor drie opeenvolgende boekjaren niet heeft neergelegd.

Sinds 1 juli 2013 is er echter nog een bijkomende sanctie voor de volgehouden niet neerlegging van de jaarrekening. Een vennootschap die gedurende minstens drie opeenvolgende boekjaren geen jaarrekening neergelegd heeft kan thans door de beheersdienst van de KBO ambtshalve doorgehaald worden.

2de grond: Slapende vennootschappen

Een tweede nieuwigheid is dat de beheersdienst van de KBO sinds 31 december 2013 een vennootschap ambtshalve kan schrappen indien zij geacht wordt te slapen. Dit is het geval indien zij cumulatief aan volgende voorwaarden voldoet:

  • sedert minimum drie jaar niet beschikken over actieve hoedanigheden, activiteiten of vestigingseenheden, ingeschreven in de KBO;
  • ingeschreven zijn in de KBO met een actieve status;
  • niet beschikken over lopende toelatings- of hoedanigheidsaanvragen, ingeschreven in de KBO;
  • sinds 7 jaar geen enkele wijziging aan de ingeschreven gegevens in de KBO hebben uitgevoerd;
  •  sinds 7 jaar geen enkele andere publicatie dan die van de jaarrekeningen, in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad of in het Belgisch Staatsblad hebben uitgevoerd.

Het is met andere woorden van belang de gegevens van de vennootschap up te date te houden in de KBO.

Gevolg: Ambtshalve doorhaling

Zodra de vennootschap zich in één van bovenstaande situaties bevindt, kan de beheersdienst van de KBO overgaan tot de ambtshalve doorhaling van de vennootschap. De beheersdienst doet dit op eigen initiatief en zonder dat de betrokken onderneming gehoord of geïnformeerd moet worden.

Worden de niet neergelegde jaarrekeningen alnog neergelegd of is niet langer voldaan aan één van de cumulatieve criteria, dan kan de beheersdienst de ambtshalve doorhaling opnieuw intrekken. Zowel de doorhaling als de intrekking worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zijn zichtbaar via de onlinetoepassing “Public Search” van de KBO.

De doorhaling van een vennootschap heeft tot gevolg dat zij niet langer is ingeschreven in de KBO. Indien de vennootschap toch nog activiteiten zou uitoefenen, kan dit dus ernstige gevolgen hebben.

Julie Schaerlaken, jschaerlaken@deloitte.com


Gepubliceerd op 30/03/2015.

version française
Did you find this useful?