Article

Nieuwe landenlijst gepubliceerd inzake buitenlandse verblijfsvergoedingen

KMO-update

Ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken, in hoofdzaak sedentaire ambtenaren, ontvangen voor dienstreizen buiten Belgisch grondgebied een forfaitaire verblijfsvergoeding, zonder dat zij enig bewijsstuk dienen aan te brengen. Het bedrag van deze vergoeding wordt jaarlijks aangepast aan de index en is afhankelijk van de categorie waartoe de ambtenaar behoort (categorie 1 of 2) en diens reisbestemming.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze forfaits ook in de privésector toegekend worden aan werknemers en bedrijfsleiders, als ‘kosten eigen aan de werkgever’.

Juridische basis

In het Ministerieel Besluit van 23 maart 2015 werd de nieuwe landenlijst gepubliceerd die toepassing vindt met ingang van 1 april 2015. Klik daarvoor door op: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2015-03-30&numac=2015015044

Principes / voorwaarden

Werknemers en bedrijfsleiders, voor wie verplaatsingen van en naar het buitenland geen deel uitmaken van hun normale beroepsactiviteit, kunnen een forfaitaire vergoeding ontvangen voor de bijkomende kosten die gepaard gaan met dergelijke verplaatsingen. Deze forfaitaire vergoeding is vrij van personenbelasting, fiscaal aftrekbaar voor de onderneming en vrij van RSZ-bijdragen (voor de werknemers)/sociale bijdragen zelfstandigen (voor de bedrijfsleiders).

Naast de bedragen, per land bepaald, kan de werkgever of de vennootschap er ook voor opteren een bedrag van 37,18 EUR per dag als forfaitaire onkostenvergoeding toe te kennen voor een buitenlandse dienstreis en dit dan ongeacht het land van bestemming.

Welke kosten worden vergoed?

De forfaitaire onkostenvergoedingen zijn bestemd ter vergoeding van kleine uitgaven voor drank, lokaal vervoer (tram, bus, metro, taxi, …) en andere kleine uitgaven gemaakt tijdens deze reizen, zoals fooien.

De terugbetaling van hotelkosten en de verplaatsingskosten naar de bestemming in het buitenland en terug naar België kunnen, bovenop deze forfaitaire onkostenvergoedingen, mits voorlegging van bewijsstukken terugbetaald worden.

Bedragen

Dienstreizen naar het buitenland

Bedrag van terugbetaling (*)

Voorbeelden (**)

≤ 30 kalenderdagen (ook voor reis op 1 dag, met duurtijd van min.10 uur)

Bedrag landenlijst categorie 1

(= Carrière Hoofdbestuur)

Nederland:       93 EUR/dag

Frankrijk:          95 EUR/dag

> 30 kalenderdagen

(max. 24 maanden voor eenzelfde opdracht)

Bedrag landenlijst categorie 2 (*)

(= Lagere ambtenaren, = 60% van de bedragen uit de landenlijst categorie 1)

Nederland:       56 EUR/dag

USA:                63 EUR/dag

 


(*) Als de werkgever of de vennootschap de huisvestigingskosten ten laste neemt en deze tevens bepaalde maaltijden of kleine uitgaven omvat, moeten de bedragen uit de landenlijst verminderd worden met: 15% (voor het ontbijt), 35%  (voor het middagmaal), 45% (voor het avondmaal) en 5% (voor de kleine uitgaven).
(**) Per volle dag van afwezigheid, met name een dag tussen twee overnachtingen op buitenlandse opdracht. De dagvergoeding voor de dagen van vertrek en terugkeer wordt met de helft verminderd.

Opmerking

Ten slotte is het ook belangrijk dat deze forfaitaire vergoedingen moeten vermeld worden op de respectievelijke fiches 281.10 / 281.20.

Flore Lesage, flesage@deloitte.com


Gepubliceerd op 16/06/2015.

Version française
Did you find this useful?