Article

KMO-update

Nieuwe steunmaatregel bij aanwerving “exportmanager” en “manager organisatie/groei”

De Vlaamse minister van Economie Kris Peeters heeft een nieuwe subsidiemaatregel voor kmo’s in Vlaanderen aangekondigd. Er wordt 10 miljoen euro ter beschikking gesteld om de aanwerving van strategische functies bij groeiende en internationaliserende bedrijven (de zogenaamde ‘gazellen’) te ondersteunen.

De maatregel focust op de aanwerving van ‘exportmanagers’ en ‘managers organisatie en groei’. Met het voorziene budget kunnen 500 kmo’s ondersteund worden. Ondertussen is de maatregel operationeel uitgewerkt, en vanaf 1 april 2014 kunnen aanvragen ingediend worden. De premie bedraagt 50% van de personeelskosten gedurende maximum 1 jaar, en kan niet hoger zijn dan 20.000 euro. De minimaal subsidiabele termijn bedraagt 6 maanden.

Door de loon- en energiekosten voor bedrijven te verminderen wil de Vlaamse overheid de exportvraag verbeteren. Met deze nieuwe maatregel wil ze daartoe bijdragen. Het Agentschap Ondernemen heeft de voorbije jaren ervaring opgedaan met het verstrekken van aanwervingspremies voor export- en kennismanagers in kmo’s. De afgelopen jaren hebben al 110 kmo’s van deze maatregel gebruikgemaakt.

In het competitiviteits- en tewerkstellingspact is afgesproken om deze maatregel breder in te zetten en het budget uit te breiden. Het is de bedoeling om voor eind 2015 al 500 kmo’s te bereiken met deze nieuwe maatregel, die complementair is aan het bestaande instrumentarium, meer bepaald de kmo-portefeuille. Zowel de aanwervingspremies als de kmo-portefeuille richten zich op dezelfde doelgroep van kmo’s en hebben tot doel het strategisch denken van de ondernemingen te versterken.

Om zich voldoende te wapenen is het van essentieel belang dat bedrijven zich beraden over hun strategie en een strategisch plan opstellen. Om de bedrijven hierbij te ondersteunen wil de Vlaamse regering hen aanmoedigen om hun interne capaciteit te versterken met een ervaren kennismanager internationaal ondernemen. De aan te werven kennismanager dient zich toe te leggen op het vormgeven van de verdere organisatie en groei van de onderneming, of op de internationalisering van het bedrijf.

Louter uitvoerende functies die tot de dagelijkse exploitatie van een onderneming behoren, komen niet in aanmerking. De nieuwe medewerker moet een goede opleiding genoten hebben en/of de nodige ervaring kunnen voorleggen, en moet duidelijk nieuwe marktsegmenten helpen aanboren voor de onderneming.

De maatregel focust op 2 strategische profielen:

Exportmanager

De hoofdopdracht van een kennismanager internationaal ondernemen is onder meer het binnenhalen en versterken van de kennis van (nieuwe) exportmarkten, het opstellen van strategische marketingstrategieën en -plannen, of het maken van een SWOT-analyse.

Manager organisatie en groei

Een manager organisatie en groei is o.a. verantwoordelijk voor de doorlichting van de bedrijfsstructuur en doet voorstellen om deze structuur te verbeteren in het licht van de effectieve groei en de groeimogelijkheden van het bedrijf. Daarbij kunnen alle onderdelen van het bedrijf aan bod komen (IT, opzetten van een intern kennisbeheersysteem, businessmodelinnovatie, HR, strategievorming, organisatiecultuur, productie, niet-technologische innovaties, …).

Meer informatie over de aanwervingspremie op de website van het Agentschap Ondernemen.


Gepubliceerd op 02/06/2014.

Did you find this useful?