Article

KMO-update

Nieuwe wetgeving omtrent psychosociale risico’s op het werk

Sinds 1 september 2014 is de nieuwe wetgeving omtrent psychosociale risico’s op het werk in werking getreden.

Wat regelt deze Wetgeving?

Indien de situatie op de werkvloer psychosociale risico’s met zich meebrengt, dan gelden specifieke procedures om het risico aan te pakken. Daarbij is de onderneming verplicht om preventief deze risico’s op te sporen en maatregelen te treffen ter voorkoming van deze risico’s. Anderzijds wordt ook voorzien in mogelijkheden voor de werknemer om psychosociale problemen aan te kaarten.

Het begrip psychosociale risico’s omvat:

  • geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag;
  • stress, burn-out;
  • alle zaken die aanleiding kunnen geven tot een slecht werkklimaat.

Procedures bij een verzoek tot interventie

Een werknemer die meent psychische schade te ondervinden op het werk, kan verzoeken om:

  • een informele psychosociale interventie bij de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten. In deze procedure ligt de nadruk op verzoening tussen partijen.
  • een formele psychosociale interventie bij de preventieadviseur psychosociale aspecten. In deze procedure ligt de nadruk op gelijk krijgen en dit aan de hand van een intern onderzoek door de preventieadviseur psychosociale aspecten.

Ontslagbescherming

De werknemer die een verzoek tot formele interventie of een externe klacht of rechtsvordering indient voor feiten van geweld, ongewenst seksueel gedrag en pesten of een getuigenverklaring aflegt is beschermd tegen ontslag. Voor de externe klacht is er enkel ontslagbescherming indien de interne procedures ofwel niet konden opgestart worden dan wel werden opgestart maar niet leid(d)en tot het verhoopte resultaat.

De ontslagbescherming houdt in dat de werkgever zes maand loon verschuldigd is wanneer hij:

  • de arbeidsovereenkomst beëindigt,
  • de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigt, of
  • nadelige maatregelen treft (ook indien dit gebeurt na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst) binnen twaalf maanden die volgen op het indienen van het verzoek tot formele interventie, het indienen van de externe klacht of het afleggen van de getuigenverklaring of binnen de drie maanden na een definitieve uitspraak wanneer een rechtsvordering werd ingesteld.

De vergoeding is niet verschuldigd wanneer het bewijs wordt geleverd dat de redenen voor de beslissing van de werkgever vreemd zijn aan het verzoek, de klacht of de getuigenverklaring.

Indien een verzoek tot formele psychosociale interventie werd ingediend, maar niet werd aanvaard door de preventieadviseur geldt de ontslagbescherming niet. Dit om onterechte klachten te vermijden.

TO DO’S?

De nieuwe procedures moeten geïntegreerd worden in de onderneming en vereisen in alle gevallen een aanpassing van het arbeidsreglement.

Liesbeth De Vuyst, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 25/11/2014.

Did you find this useful?