Article

KMO-update

Omzetting van effecten aan toonder - Stand van zaken

Om de Belgische financiële markten te moderniseren en verschillende fraudes te vermijden, waaronder deze met betrekking tot de successierechten, hetgeen mogelijk was met effecten aan toonder, heeft de wet van 14 december 2005 « houdende afschaffing van effecten aan toonder » voorzien in een geleidelijke verdwijning van dit soort effecten voor Belgische emittenten.

Er zullen dus alleen gedematerialiseerde effecten overblijven, die vertegenwoordigd worden door een inschrijving op een effectenrekening, of effecten op naam, die vertegenwoordigd worden door een inschrijving in een register dat wordt bijgehouden door de emittent.

De eerste fase van de dematerialisatie eiste dat de genoteerde vennootschappen klaar zouden zijn voor de dematerialisatie tegen 1 januari 2008. Daarvoor dienden ze hun statuten te hebben gewijzigd om te voorzien in de gedematerialiseerde vorm, een contract te hebben gesloten met een vereffeningsinstelling en, tot slot, een aantal publicaties te hebben uitgevoerd. Bovendien mag er sinds die 1e januari 2008 geen enkel effect aan toonder meer worden uitgegeven in België en buitenlandse effecten aan toonder mogen niet meer feitelijk op Belgisch grondgebied worden afgeleverd.

Tussen 1 januari 2008 en 31 december 2013 situeerde zich de tweede fase van de omzetting. Tijdens deze fase dienden ook de niet-genoteerde vennootschappen hun effecten aan toonder om te zetten in effecten op naam of gedematerialiseerde effecten. Volgens de wet kon de omzetting van effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten worden aangevraagd bij erkende rekeninghouders (banken in België) tot eind 2013.

En wat nu, na 31 december 2013?

De effecten die nu nog aan toonder zijn, zullen van rechtswege worden omgezet in gedematerialiseerde effecten op voorwaarde dat de emittent, uiterlijk op 31 december 2013, de nodige maatregelen voor de omzetting heeft genomen. Die effecten zullen dan worden ingeschreven op een effectenrekening op naam van de emittent.

Als, daarentegen, de statuten van de emittent niet toelaten gedematerialiseerde effecten uit te geven, met andere woorden als de nodige maatregelen niet werden genomen, zullen de effecten van rechtswege worden omgezet in effecten op naam.

In beide gevallen is de uitoefening van de rechten, verbonden aan de effecten aan toonder die van rechtswege zijn omgezet in effecten op naam of gedematerialiseerde effecten, opgeschort totdat ze zijn ingeschreven op een effectenrekening of in een effectenregister op naam van hun houder en op diens verzoek.

Vanaf 1 januari 2015 zullen effecten die genoteerd zijn op een gereglementeerde markt en waarvan de houder onbekend blijft, door de emittent worden verkocht op een gereglementeerde markt. De verkoop wordt aangekondigd in het Belgisch Staatsblad alsook in twee nationale dagbladen (een Nederlandstalig en een Franstalig). De verkoop mag ten vroegste starten  een maand na publicatie van het bericht en dient te worden uitgevoerd tijdens de drie daaropvolgende maanden.

Vanaf diezelfde datum zullen alle niet-genoteerde effecten op een gereglementeerde markt waarvan de houder zich niet kenbaar heeft gemaakt, door de emittent worden verkocht. Het verschil met de genoteerde effecten is dat voor niet-genoteerde effecten de verkoop niet moet plaatsvinden binnen een bepaalde termijn.

Tot slot, zullen, vanaf 1 januari 2016, personen die de teruggave vragen van de opbrengst van de verkoop of van de effecten bij de Deposito- en Consignatiekas per jaar vertraging een boete van 10% op deze opbrengst of de tegenwaarde van de effecten moeten betalen.

Joachim Colot, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 10/04/2014.


 

Did you find this useful?