Article

KMO-update

“Onmiddellijke” incorporatie van de 10%-reserves


Naar aanleiding van de verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus werd er een overgangsregime in voege gesteld, waarbij het mogelijk is belaste reserves “onmiddellijk” te incorporeren in het kapitaal. Begin deze maand heeft de administratie een circulaire gepubliceerd waarin ze tracht enkele openstaande vragen te beantwoorden.

Zo verduidelijkt de administratie dat incorporatie enkel mogelijk is voor belaste reserves, waarbij men dit dient te interpreteren als een “fiscaal begrip”. Zeer concreet betreft het “de reserves die voorkomen in de opgave 328R en die kunnen uitgekeerd worden aan de aandeelhouders of vennoten”.

Opmerkelijk is de expliciete vermelding van belaste reserves die reeds in het kapitaal werden opgenomen als reserves die in aanmerking komen voor incorporatie, ook al kunnen deze niet rechtstreeks uitgekeerd worden aan de aandeelhouders of vennoten.

Over de wettelijke reserves wordt in de circulaire dan weer niet expliciet gesproken. De administratie lijkt echter impliciet te stellen dat deze niet in aanmerking kunnen komen voor incorporatie omdat deze niet uitgekeerd kunnen worden aan de aandeelhouders.

Verder verduidelijkt de circulaire dat de inbreng dient te geschieden in het laatste belastbaar tijdperk dat afsluit voor 1 oktober 2014, waarbij de datum van de authentieke akte van de verhoging van het maatschappelijk kapitaal bepalend is. Hierbij merkt de circulaire nog op dat het niet vereist is dat de toekenning van het dividend enerzijds en de kapitaalverhoging anderzijds in hetzelfde belastbaar tijdperk geschieden.

Bijkomend blijkt uit de circulaire dat de inbreng ten minste gelijk moet zijn aan het verkregen bedrag, wat bekeken dient te worden per aandeel (en dus niet per aandeelhouder).

Ten slotte stelt de circulaire dat men bij de “onmiddellijke” incorporatie rekening dient te houden met de bepalingen die ter zake voorzien zijn in het Wetboek van vennootschappen. Daar de roerende voorheffing echter binnen de 15 dagen afgedragen dient te worden aan de Schatkist, zal de vennootschap in voorkomend geval slechts 10% roerende voorheffing inhouden terwijl zij geen 100% zekerheid heeft over de toekomstige incorporatie van de uitgekeerde reserves. De vennootschap zal dan ook over een “bewijskrachtig gegeven” dienen te beschikken aangaande het voornemen van de aandeelhouders tot incorporatie. De circulaire suggereert in dit kader “een uitdrukkelijke vermelding naar aanleiding van de AV die beslist over de toekenning van het bedoelde dividend”.

Ook na de circulaire blijven er echter nog openstaande vragen. Zo is het bijvoorbeeld niet duidelijk wat te doen met wettelijke reserves die hoger zijn dan het wettelijk vereiste minimum, en dus eventueel wel uitgekeerd zouden kunnen worden. Daarnaast wordt ook nergens bevestigd dat door vennootschappen-aandeelhouders mag overgegaan worden tot incorporatie van 90% van het verkregen bedrag (teneinde het aandeelhouderslandschap niet te wijzigen), Ook de stelling die in de rechtsleer regelmatig wordt ingenomen dat men het “veronderstelde” dividend mag beperken tot 100% indien het gemiddelde dividend van de laatste 5 boekjaren groter zou zijn dan 100%, wordt niet bevestigd in de circulaire.

Jarne Boone, Tax & Legal Services

 

Gepubliceerd op 29/10/2013.


 

 

Did you find this useful?