Article

KMO-update

De ontslagmotivering: een nieuwe benadering van het arbeiders- en bediendenstatuut

Sinds 1 januari 2014 zijn de nieuwe bepalingen betreffende de harmonisering van de statuten van arbeider en bediende van kracht. Er werd evenwel een akkoord verwacht van de sociale partners over de motiveringsplicht bij ontslag. Op 12 februari 2014 werd hiertoe de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 betreffende de motiveringsplicht bij ontslag afgesloten.

1. Met ingang van 1 april 2014 heeft iedere werknemer het recht om de concrete redenen te kennen die tot zijn ontslag hebben geleid. Gedurende een bepaalde periode na zijn ontslag kan  elke werknemer zijn ex-werkgever formeel uitleg vragen over de redenen die aan de basis van zijn ontslag liggen.

2. De collectieve overeenkomst nr. 109 is van toepassing op alle werknemers en werkgevers in de privésector. Ze is echter niet van toepassing in volgende gevallen: gedurende de 6 eerste maanden van tewerkstelling; bij een interim- of studentencontract; binnen het kader van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag; bij pensioen; bij een definitieve stopzetting van de activiteit; bij een sluiting en collectief ontslag; ten opzichte van werknemers die ontslagen worden met toepassing van een specifieke procedure vastgelegd bij wet of in een CAO; binnen het kader van verschillende ontslagen bij een herstructurering zoals vastgelegd op sectoraal vlak.

3. De werkgever kan de ontslagredenen ofwel uit eigen beweging meedelen, ofwel als antwoord op het formele verzoek van de werknemer. Concreet beschikt de werknemer na de verbreking van de arbeidsovereenkomst over een termijn van 2 maanden om de redenen met een aangetekende brief te vragen.  Indien hij een opzegtermijn presteerde, moet zijn verzoek ten laatste binnen de 6 maanden na de betekening van de ontslagaanzegging ingediend worden (zonder evenwel de termijn van 2 maanden na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te kunnen overschrijden). De werkgever beschikt op zijn beurt over 2 maanden na de ontvangst van de brief van de werknemer om de redenen met een aangetekende brief mee te delen.

4. Voornoemde collectieve overeenkomst voorziet een vergoeding voor de werknemer die het slachtoffer is van een 'kennelijk onredelijk ontslag'. Een ontslag wordt beschouwd als kennelijk onredelijk indien het een ontslag betreft " van een werknemer die is aangeworven voor een onbepaalde tijd, op basis van motieven die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst en waartoe nooit zou zijn beslist door een normale en redelijke werkgever".

5. Als de werkgever de redenen niet of te laat meedeelt, voorziet  de cao in een boete van 2 weken loon. Bij 'kennelijk onredelijk ontslag' daarentegen, is de werkgever een schadevergoeding van minimaal 3 weken loon en maximaal 17 weken verschuldigd. Het bedrag van de schadevergoeding hangt af van de gradatie van de kennelijke onredelijkheid van het ontslag.

6. Met deze maatregel wilden de sociale partners duidelijk vermijden dat juridische betwistingen inzake ontslag voor de rechter zouden komen. De redenering hierachter is de volgende: als de werkgever het recht heeft om te beslissen over de belangen van zijn onderneming,  mag hij dit recht niet op onvoorzichtige of onevenredige wijze  uitoefenen.

Ali Amerian, Tax & Legal Services

Gepubliceerd op 05/05/2014.


 

Did you find this useful?