Article

KMO-update

Opeisbaarheid btw overheidsprestaties (B2G-handelingen)

Sinds de inwerkingtreding van de facturatierichtlijn op 1 januari 2013 zijn de regels inzake opeisbaarheid van btw en de uitreikingstermijnen van facturen grondig gewijzigd.

Wat goederenleveringen betreft, vindt het belastbaar feit plaats op het moment dat de levering wordt volbracht. Op ditzelfde ogenblik wordt tevens de btw opeisbaar (= in principe het tijdstip waarop het goed ter beschikking wordt gesteld van de koper). Voor diensten is dit het moment waarop de dienst wordt voltooid. Indien er voorafgaand aan de levering of dienstverrichting een betaling plaatsvindt, dan wordt de btw opeisbaar op het tijdstip waarop de leverancier/dienstverrichter het betaalde bedrag ontvangt.

Facturen dienen uiterlijk tegen de 15e dag van de maand volgend op de maand waarin het belastbaar feit heeft plaatsgevonden, te worden uitgereikt.

Problematiek bij overheidsopdrachten

Bij overheidsopdrachten dient de leverancier dikwijls te wachten met het uitreiken van een factuur totdat de bevoegde overheidsinstantie de vorderingsstaat heeft goedgekeurd. Leveranciers/dienstverrichters dragen hierdoor de verschuldigde btw te laat af, waardoor zij een risico lopen op boetes en nalatigheidsintresten.

Gezien er in de praktijk reeds een aantal praktische toegevingen bestaan (zoals bijvoorbeeld aangaande de prestaties van advocaten), is er nu beslist om ook voor de leveranciers van overheidsopdrachten een tolerantie toe te passen. In deze gevallen en mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, wordt het tijdstip van de opeisbaarheid van btw verschoven naar het tijdstip waarop de bevoegde overheid het door de leverancier/dienstverrichter gefactureerde bedrag goedkeurt. Om aanspraak te kunnen maken op deze tolerantie moet men cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de afnemer moet een publiekrechtelijk lichaam zijn in de zin van artikel 6 W. Btw (openbare instellingen, gemeentes,…);
  • de afnemer mag niet de schuldenaar van de btw zijn (geen toepassing medecontractant);
  • voorafgaand schriftelijk akkoord tussen beide partijen waarin uitgedrukt wordt dat ze beroep wensen te doen op de tolerantie;
  • de afnemer moet een geschrift uitreiken aan de leverancier/dienstverrichter (op papier of elektronisch) met vermelding van de datum van de goedkeuring + het goedgekeurde bedrag (=attest).

Deze administratieve tolerantie is verder niet van toepassing indien de goederenlevering/dienstverrichting aanleiding geeft tot opeenvolgende afrekeningen, alsook als de prijs of een deel ervan wordt ontvangen vooraleer de prestatie plaatsvindt.

Wendy Vekeman, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 12/06/2014.


 

Did you find this useful?