Article

KMO-update

Outplacement: wat is nieuw?

Sedert 1 januari 2014 is de wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden het recht op outplacementbegeleiding veralgemeend om ontslagen werknemers in staat te stellen zo snel mogelijk een nieuwe baan te vinden.

 1. Het begrip "outplacementbegeleiding" wordt gedefinieerd als een geheel van begeleidende diensten en adviezen die, in opdracht van een werkgever, door een derde (dienstverlener) individueel of in groep worden verleend, om een werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een nieuwe betrekking te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.
 2. De maatregel is bedoeld voor werknemers uit de privésector die ontslagen worden door hun werkgever vanaf 1 januari 2014 en die recht hebben op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een opzeggingsvergoeding die overeenstemt hetzij met de duur van een opzeggingstermijn van minstens 30 weken, hetzij met het resterende deel van die termijn.

  Deze maatregel geldt echter niet voor de werknemers die worden ontslagen om dringende redenen of in het kader van een herstructurering.
 3. Wanneer de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd met een opzeggingsvergoeding, heeft de werknemer recht op een ontslagpakket bestaande uit:
  • een outplacementbegeleiding van 60 uren ter waarde van 1/12de van het jaarloon van het kalenderjaar dat aan het ontslag voorafgaat, met een minimumwaarde van € 1.800 en een maximumwaarde van € 5.500;
  • een opzeggingsvergoeding die overeenstemt hetzij met de duur van een opzeggingstermijn van minstens 30 weken, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn, waarop vier weken worden aangerekend voor de waarde van de outplacementbegeleiding.
 4. Wanneer de werkgever een werknemer ontslaat met kennisgeving van een te presteren opzeggingstermijn van minstens 30 weken, heeft de werknemer recht op een ontslagpakket bestaande uit:
  • een outplacementbegeleiding van 60 uren;
  • een opzeggingstermijn bepaald volgens de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
 5. Tot slot wordt opgemerkt dat het bijzonder stelsel van outplacement voor werknemers van minstens 45 jaar (CAO nr. 82) een aanvullend stelsel wordt en enkel van toepassing is op de werknemers die niet vallen onder het algemeen stelsel van outplacement.

Tulay Kasap, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 28/05/2014.

Did you find this useful?