overdracht-familiale-bedrijven

Article

Overdracht familiale bedrijven: brengt de omzendbrief verduidelijking?

KMO-update

Op 15 december 2015 werd een omzendbrief uitgevaardigd betreffende de interpretatie van de Vlaamse Codex Fiscaliteit inzake de overdracht van familiale vennootschappen en ondernemingen aan een gunsttarief. Hierin werden bepaalde standpunten ingenomen.

Het is welbekend dat het gunstregime – voor wat vennootschappen betreft – enkel geldt voor vennootschappen die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, of vrij beroep tot doel hebben en deze ook effectief uitoefenen. Er bestond/bestaat enige onduidelijkheid over welke soort activiteiten volstaan om van het gunstregime te genieten.

In de omzendbrief wordt nu bevestigd dat intragroepsdiensten uitgevoerd door een holding (bv. instaan voor de boekhouding of het personeelsbeheer van de dochtervennootschap(pen)) kunnen volstaan voor een vennootschap om in aanmerking te komen voor het gunsttarief.

Verder bepaalt de omzendbrief uitdrukkelijk dat volgende activiteiten niet volstaan om te kunnen genieten van het gunstregime:

  • het louter beheer van goederen;
  • het verkrijgen of aanhouden van aandelen;
  • loutere managementactiviteiten.

We weten dat er voor patrimoniumvennootschappen een vermoeden geldt dat zij – behoudens tegenbewijs – geen reële economische activiteit hebben indien aan twee parameters is voldaan in minstens één van de drie boekaren voorafgaand aan de overdracht van vennootschap:

  • de personeelskosten zijn gelijk of lager dan 1,50 % van het totaal actief;
  • het onroerend goed bedraagt meer dan 50 % van het totaal actief.

De omzendbrief vermeldt nu dat het tegenbewijs kan geleverd worden indien de activiteit van de vennootschap bestaat uit de verhuur van bedrijfsgebouwen aan uitsluitend één of meerdere actieve dochtervennootschappen. Dit is van belang voor vennootschapsgroepen waarbij het onroerend vermogen afgesplitst is van de exploitatie. Er bestaat evenwel geen duidelijkheid of ook verhuur aan andere vennootschappen behorende tot dezelfde vennootschapsgroep (andere dan dochtervennootschappen) volstaat.

We kunnen concluderen dat de omzendbrief bepaalde welgekomen standpunten inneemt, doch dat deze jammer genoeg niet uitblinkt in duidelijkheid.

Laure Verstraete – Legal Department

Gepubliceerd op 12/02/2016

Did you find this useful?