Article

KMO-update

Periodieke btw-kwartaalaangiften - Verhoging van de drempelbedragen

Met ingang van 1 januari 2014 heeft de overheid nieuwe grensbedragen voor de indiening van periodieke btw-aangiften op kwartaalbasis bekend gemaakt. Hierover heerste tot voor kort nog onduidelijkheid maar in een beslissing van 28 januari 2014 heeft de btw-administratie hierover verdere toelichting gegeven.

Nieuwe drempel

In de eerste plaats wordt de basisdrempel voor de indiening van kwartaalaangiften verhoogd van EUR 1.000.000 naar EUR 2.500.000 van de totale jaaromzet (excl. btw). Voor leveranciers van energieproducten, mobiele telefoons, computers en gemotoriseerde landvoertuigen, de zogenaamde ‘fraudegevoelige sectoren’, is de basisdrempel voortaan EUR 250.000 in plaats van EUR 200.000 (excl. btw).

Gelijkschakeling met de intracommunautaire opgave

Daarnaast wordt vanaf 2014 de periodiciteit van de btw-aangifte om praktische redenen gekoppeld aan de indiening van de periodieke opgave der intracommunautaire handelingen. Tot eind 2013 kon een belastingplichtige enerzijds btw-aangiftes op kwartaalbasis indienen, terwijl er anderzijds op maandelijkse basis intracommunautaire opgaves dienden te worden ingediend. Voortaan is de belastingplichtige die gehouden is tot de maandelijkse indiening van een intracommunautaire opgave ook verplicht maandelijks een btw-aangifte in te dienen.

Dit zal reeds het geval zijn wanneer er gedurende één kwartaal voor meer dan EUR 50.000 aan intracommunautaire leveringen en overbrengingen van goederen worden verricht. Belastingplichtigen die aan deze voorwaarde voldoen zijn voortaan dus uitgesloten van de regeling tot indiening van btw-kwartaalaangiften. Een verschil in periodiciteit tussen het indienen van de periodieke btw-aangifte en de intracommunautaire opgave is dus vanaf nu niet meer mogelijk.

Overgang naar een andere regeling

De bepalingen inzake de overgang van de ene regeling naar de andere werden met de introductie van de nieuwe drempelbedragen niet gewijzigd.

Concreet wil dit zeggen dat de overgang van de regeling van kwartaalaangiften naar maandaangiften verplicht gebeurt bij het verstrijken van het kalenderkwartaal waarin voor de eerste maal de drempel wordt overschreden. De belastingplichtige is in dat geval verplicht het btw-controlekantoor schriftelijk op de hoogte te brengen uiterlijk de 10e dag van de maand volgend op dit kalenderkwartaal van overschrijding.

Alle andere overgangen, bijvoorbeeld de voorkeur om van de ene naar de andere aangifteregeling over te schakelen, gebeuren op uitdrukkelijk, gemotiveerd en schriftelijk verzoek van de belastingplichtige bij het btw-controlekantoor waaronder hij ressorteert.

Belastingplichtigen die in de loop van het eerste kwartaal van 2014 wensen over te stappen op de indiening van kwartaalaangiften kunnen deze ten vroegste vanaf 1 april 2014 toepassen. Dit gemotiveerde verzoek dient uiterlijk 14 maart 2014 te worden ingediend bij het bevoegde btw-controlekantoor. Voor latere aanvragen zal de nieuwe aangifteregeling ten vroegste op 1 juli 2014 in werking kunnen treden (dit is met name telkens de dag van het aangiftetijdvak volgend op de goedkeuring van de aanvraag).

De belastingplichtige die kiest voor het indienen van kwartaalaangiften dient zich te realiseren dat hij gehouden is om uiterlijk de 20e dag van de tweede en derde maand van ieder kalenderkwartaal een voorschot te betalen dat gelijk is aan 1/3 van de btw die verschuldigd was in het vorige kwartaal.

Gert Heemeryck, Tax & Legal Services

 

Gepubliceerd op 22/04/2014.


 

Did you find this useful?