Article

KMO-update

Recente rechtspraak: de bestemming van het verhuurde pand

De handelshuurwetgeving is toepasselijk bij het gebruik van het onroerend goed voor een kleinhandel (of een ambtsbedrijf). Omdat de handelshuurder zijn inkomen put uit zijn activiteit in het gehuurde goed, geniet de huurder van een grote bescherming. (bv. opzegtermijn, recht op hernieuwing,…)

Probleem: wijziging van bestemming

Een huurovereenkomst die NIET geniet van de bescherming en de toepassing van de handelshuurwetgeving kan door een wijziging van de bestemming van het gehuurde goed tijdens de looptijd van de huur, WEL onder de handelshuurwetgeving (lees: bescherming) vallen.

Hoe? Wanneer de huurder het werkelijk gebruik van het gehuurde goed gaat wijzigen. (bijvoorbeeld: de huurder gebruikt een bureelruimte als winkel).

Bewijs? Opdat de handelshuurwet van toepassing zou zijn dient de huurder het akkoord van de verhuurder met de wijziging van bestemming te bewijzen.

Uit recente rechtspraak hieromtrent blijkt dat het Hof van Cassatie bij de bewijsvoering rekening houdt met de hoedanigheid van de verhuurder:

  1. Is de verhuurder een handelaar, dan kan de huurder het bewijs van het akkoord van de verhuurder met de nieuwe
    bestemming leveren door alle middelen van recht (bijvoorbeeld: door middel van getuigen), zelfs ingeval een
    andersluidend beding in de oorspronkelijke huurovereenkomst voorkomt.
  2. Is de verhuurder geen handelaar dan is de bewijsvoering moeilijker. Het bewijs kan dan enkel geleverd worden op basis van de burgerrechtelijke bewijsregels. Concreet betekent dit dat de huurder een geschreven document moet voorleggen waaruit het uitdrukkelijke akkoord van de verhuurder blijkt inzake de wijziging van de bestemming.(wijziging van de bestemming ten opzichte van de bestemming aangegeven in de oorspronkelijke huurovereenkomst)

Call for action voor de verhuurder!

1. Zorg voor een goed contract

In iedere (handels)huurovereenkomst dient steeds een duidelijke en ondubbelzinnige omschrijving van de bestemming van het verhuurde goed te worden opgenomen. De concrete activiteit van de huurder dient in detail te worden vermeld.

Bijvoorbeeld: NIET: kleinhandel
maar WEL: kleinhandel in dameskledij en accessoires.

2. Reageer tijdig

De verhuurder, al dan niet handelaar, dient, wanneer de huurder zich niet houdt aan de overeengekomen bestemming, onmiddellijk te reageren. Hij doet dit best via een aangetekende brief en desgevallend door het starten van een procedure voor de vrederechter.

Eugénie Carrez, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 02/06/2014.


 

Did you find this useful?