Article

KMO-update

Naar één regeling inzake internationale online verkoop aan consumenten

Ondanks de vele inspanningen die door de Europese Unie al zijn geleverd, bestaan er nog steeds (grote) belemmeringen bij ondernemingen wanneer het gaat over grensoverschrijdende handel, en in het bijzonder wanneer het gaat over de verkoop op afstand via het internet. De oorzaak hiervoor kan gevonden worden in het bestaan van de vele – vaak uiteenlopende – nationale verkoopswetten.

Voornoemde wetten brengen enerzijds met zich mee dat verkoop in het buitenland – zeker voor KMO’s – ingewikkeld en duur wordt, en anderzijds hebben ze ook vaak een nefaste werking voor consumenten. Om hieraan tegemoet te komen heeft de Europese Commissie eind 2011 een voorstel tot een Gemeenschappelijk Europees Kooprecht (“Common European Sales Law”, CESL) geïntroduceerd.

De CESL beoogt tal van voordelen zowel voor bedrijven als voor consumenten. De CESL maakt grensoverschrijdende handel transparanter, goedkoper en eenvoudiger door te voorzien in één uniform contractenrecht waarop ondernemers zich kunnen beroepen ongeacht of ze producten verkopen of diensten leveren in één of in meerdere EU-landen. Zowel door een daling van de transactiekosten als door het wegvallen van de kost om de webshop aan te passen aan de nationale wetgeving, zouden dan ook kleinere ondernemingen producten en diensten kunnen aanbieden binnen de EU. Anderzijds zouden de consumenten kunnen genieten van een groter aanbod van goederen en diensten en dit tegen veelal lagere prijzen. De CESL voorziet in een duidelijke en uniforme regelgeving voor de grensoverschrijdende verkoop op afstand.

De regelgeving zou van toepassing zijn op overeenkomsten betreffende de verkoop van goederen, maar ook op de levering van digitale inhoud (bv. muziek, films, software en applicaties gedownload van het Internet) en het verrichten van verbonden diensten (bv. de installatie, reparatie of onderhoud), op voorwaarde dat één van de partijen een handelaar is en dat deze overeenkomsten een grensoverschrijdend karakter hebben waarbij tenminste één van de betrokken landen behoort tot de EU.

Een heikel punt is op vandaag het optionele karakter van de CESL dat is voorzien in het ontwerp, waardoor ze in de relatie met de consument enkel van toepassing zou zijn indien de consument zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. In dergelijke situatie zou de verkoper verplicht zijn om de koper aan de hand van een standaardformulier, voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomst, te informeren over het bestaan van de CESL. Gaat de consument akkoord, dan verstrekt hij zijn toestemming in een afzonderlijk document en is de regelgeving aldus integraal van toepassing. Wordt er evenwel geen toestemming bekomen, dan blijft het nationale recht onverkort van toepassing. Men kan zich hierbij de vraag stellen of de Europese wetgever op die manier niet voorbij gaat aan de oorspronkelijke doelstelling van het voorstel. Dit zou namelijk impliceren dat de online verkoper op die manier toch nog moet rekening houden met zowel de CESL als het nationale recht.

Tot op heden werd dit voorstel nog niet goedgekeurd door het Europese Parlement. We hebben er wel goede hoop op dat er naar één uniforme regelgeving wordt gezocht, zodat ook voor de KMO’s de online verkoop in het buitenland een feit kan worden.

Liesl Molinarolli, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 15/04/2014.


 

Did you find this useful?